skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-poster

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

ADR

ADR (farligt gods)

ADR betegner den europæiske konvention om transport af farligt gods. Den indeholder forskrifter for vejtransport med hensyn til emballering, lastsikring og afmærkning af farligt gods.

Begrebet

ADR er forkortelsen for "Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route", på dansk "Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej". Det internationale begreb ADR er almindeligt udbredt inden for transportbranchen, og genkendes i stort set alle lande.

Historie

Konventionen blev indgået i 1957 i Geneve, men trådte først i kraft i slutningen af januar 1968. Hvert andet år tilpasses den i henhold til de nyeste tekniske og juridiske krav. Medlemmer er i dag alle EU-lande. ADR har retsvirkning i henhold til en EU-forordning. En række lande uden for EU har også indført ADR-konventionen, såsom Marokko, Tunesien og visse centralasiatiske lande, der tidligere hørte under Sovjetunionen. På nuværende tidspunkt er i alt 48 medlemstater omfattet af ADR-konventionen (pr. 6/2017).

Forskrifterne

Enhver lastbilchauffør, som transporterer farligt gods, skal have et ADR-bevis, den officielle betegnelse er "ADR-uddannelsescertifikat". Dette er gyldigt i fem år og udløber automatisk, hvis det ikke forlænges inden udløbsdatoen. Ved forlængelse skal chaufføren gennemføre et genopfriskningskursus.

Enhver virksomhed, som regelmæssigt transporterer farligt gods, skal have mindst én sikkerhedsansvarlig for farligt gods. Denne er ansvarlig for, at bestemmelser og påbud i forbindelse med farligt gods overholdes.

Enhver lastbilchauffør, som transporterer farligt gods, skal have særlig udrustning. Herunder klapbare orange advarselstrekanter, hjelm og beskyttelsesbriller samt to brandslukkere.

Til toppen