Forretningsbetingelser

Kontakt omstillingen

1. Generelt

(1) Alle leveringer og ydelser som indgår i dette aftaleforhold er underlagt nedenstående betingelser. Pålæg og betingelser fra brugerens side er uforpligtende, selv når TIMOCOM ikke udtrykkeligt gør indsigelse mod dem. TIMOCOMs sortiment henvender sig udelukkende til virksomheder i henhold til § 14 i den tyske civillovbog (BGB) med henblik på anvendelse til erhvervsformål.

(2) TIMOCOM forbeholder sig retten til at ændre eller supplere disse betingelser ved slutningen af hver afregningsperiode. TIMOCOM informerer brugerne om ændringen ved udtrykkeligt at gøre opmærksom på disse på faktura eller i Marketplace Smart Logistics System. Samtykke til de ændrede betingelser gælder som afgivet af brugeren, medmindre denne inden for 1 måned fra meddelelse herom gør indsigelse mod de nye betingelser. I tilfælde af uforbeholden betaling af regningen gælder samtykke som afgivet.

(3) Forklaringer vedrørende kontrakten, tilføjelser til og ændringer af kontrakten skal være affattet skriftligt for at være gyldige. Hvis parterne aftaler, at et tredje retssubjekt skal være berettiget til at anvende Marketplace Smart Logistics System, giver den anden part denne bruger fuldmagt til at modtage erklæringer fra TIMOCOM.

(4) Hvis der i nærværende kontrakt nævnes personer (f.eks. brugere), gælder denne betegnelse både mænd, kvinder og nonbinære.

2. Aftalens genstand

(1) Mod et regelmæssigt gebyr stiller TIMOCOM anvendelsesretten til en brugerplatform (herefter: licens) til rådighed for brugeren. Omfanget af licensen fastsættes efter individuel aftale. TIMOCOM vælger selv, hvordan brugeren får adgang til denne platform (herefter: Marketplace Smart Logistics System), det være sig via en softwareinstallering, en kombination af brugernavn og adgangskode, pr. web-login eller en grænseflade til integration i brugerens eksisterende hard- og softwaremiljø. Driften af Marketplace Smart Logistics System sker via servere tilsluttet internettet, der udelukkende er tilgængelige via onlineforbindelse. Leveringen af alle onlineydelser sker ved routerudgangen på den datacentral, som hoster platformen.

Undtaget er tidsrum, hvor der ikke kan oprettes forbindelse til de af TIMOCOM benyttede servere af tekniske årsager eller andre årsager, som TIMOCOM ikke har indflydelse på, eller hvor TIMOCOM foretager nødvendigt servicearbejde på serverne, som kan forårsage teknisk uundgåelige fejl i adgangen til serveren. Så vidt muligt vil TIMOCOM gennemføre planlagt vedligeholdelsesarbejde samt aktualiseringer før kl. 07.30 hhv. efter kl. 18.00 på hverdage samt hele dagen i weekenderne. TIMOCOM kan midlertidigt begrænse eller afbryde ydelserne, hvis dette er nødvendigt for at overholde myndighedsmæssige eller lovmæssige bestemmelser og for opretholde systemintegriteten eller databeskyttelsen.

(2) Hvis TIMOCOM stiller Marketplace Smart Logistics System til rådighed for brugeren via software, vælger TIMOCOM selv hvordan, det være sig som direkte download eller via App Store® hos Apple®, Google Play™ osv. Download og installation af softwaren er ikke del af TIMOCOMs ydelse, men foretages på brugerens eget initiativ og på denne eget ansvar. Ved adgangsberettigelse via online-profiloprettelse med brugernavn og adgangskode eller web-login forbeholder TIMOCOM sig retten til at stille bestemte krav til adgangskodens udformning, at forbinde den personlige adgangstilladelse med en e-mailadresse på brugeren, som skal angives af brugeren, eller at gøre brug af lokale sikkerhedsløsninger, herunder f.eks. eksisterende autentificeringsteknikker i slutenhedens styresystem.

(3) Valg, anskaffelse og benyttelse af den nødvendige hard- og software og datafjernforbindelser udføres udelukkende af brugeren og på dennes egen risiko. 

(4) TIMOCOM er berettiget til at foretage ændringer af sine produkter inden for rammerne af videreudvikling og optimering, såfremt de væsentligste ydelser ikke indskrænkes herved.

(5) TIMOCOM kan sende brugeren notifikationer vedrørende tilbud, modtagne beskeder eller transaktioner via Marketplace Smart Logistics System. TIMOCOM forbeholder sig retten til at begrænse antallet, visningstiden og opbevaringen af sådanne meddelelser.

3. Brugsretten

(1) Brugsretten til Marketplace Smart Logistics System omfattet af denne kontrakt gælder kun i det individuelt aftalte omfang, f.eks. for et bestemt antal personlige adgangstilladelser (konto), transaktioner eller en aftalt datavolumen i brugerens erhvervsvirksomhed i den i kontrakten angivne afdeling med den relevante underafdeling, gældende for både selvstændige og ikke-selvstændige underafdelinger, og kan ikke overdrages til tredjepart eller andre underafdelinger eller anvendelsessteder. Ved anvendelse af adgangsberettigelse via brugernavn og adgangskode eller web-login er der kun én samtidig brugsret til en konto på samme tid, både med hensyn til slutenheden og/eller browseren (konkurrerende licens).

(2) Brugsretten gælder kun for indtastning og forespørgsel af erhvervsspecifikke oplysninger inden for almindelig virksomhedsdrift. Alle angivelser skal ske sandfærdigt og skal på forlangende kunne dokumenteres over for TIMOCOM. Forældede eller indsamlede data skal slettes, hvis der ikke foreligger nogen juridisk opbevaringspligt. Anvendelse til følgende formål eller udbredelse af følgende indhold er ikke tilladt:
a) Uønskede meddelelser, som f.eks. spam, masse-forespørgsler, generelle reklamer og tilbud
b) Illegale formål, falske angivelser, forfalskninger eller vildledende oplysninger
c) Krænkelse af rettigheder, som f.eks. personlige rettigheder, ophavsret eller tredjeparts privatliv
d) Oprettelse af datasamlinger, især af typen som muliggør oprettelse af andre brugeres profiler
e) Indtastning af programkoder, som påvirker funktionaliteten af slutenheder eller disses software
f) Indhold som hæmmer, generer eller skader TIMOCOM eller tredjepart hhv. andre brugere, f.eks. ved opfordring til boykot, kædebreve, stalking, trusler, fornærmelser, bagvaskelse, diskriminering, hadefuld retorik, forretningsskadende handlinger, ytringer af seksuel karakter, visning af brutalt eller voldeligt indhold eller nøgenhed
g) Indhold som strider mod gældende ret eller god skik eller som brugeren ikke er berettiget til at videreformidle.

(3) Dataene, som stilles til rådighed via Marketplace Smart Logistics System, må udelukkende ekstraheres via den eksisterende eksport- eller udskrivningsfunktion. En automatiseret benyttelse af Marketplace Smart Logistics System, f.eks. via grænseflader, fremmed software, bots, scripts eller andre hjælpemidler, der afviger fra de almindeligt tilgængelige browsere som f.eks. Chrome™, Firefox® eller Microsoft Edge®, skal godkendes skriftligt af TIMOCOM.

Alle TIMOCOMs tilbud, som til en fast pris tillader anvendelse i et ubegrænset omfang, er underlagt fair-use-princippet. Med dette princip ønsker TIMOCOM at opretholde en retfærdigt og høj brugsoplevelse for alle brugere. Derfor forbeholder TIMOCOM sig retten til at træffe egnede foranstaltninger til at begrænse en brugers brugsret, hvis brugeren via sin individuelle brugsadfærd belaster TIMOCOMs ressourcer på en måde, som påvirker en retfærdig fordeling af den disponible serverkapacitet, båndbredde eller lagerkapacitet i et ikke ubetydeligt omfang. Begrænsninger af denne type kan f.eks. gennemføres ved at indskrænke antallet af anmodninger eller transaktioner i minuttet pr. licens eller ved at begrænse lagringskapaciteten.

(4) TIMOCOM forbeholder sig retten til at afbryde en brugers forbindelse til Marketplace Smart Logistics System og slette vedkommendes data, hvis det dermed er muligt at undgå eller standse en overtrædelse af gældende lovgivning eller almindelig pli. Det samme er gældende, hvis brugerens handlinger rent teknisk truer med at ødelægge softwaren, en app eller Marketplace Smart Logistics System.

(5) Hvis brugeren overtræder en kontraktmæssig forpligtelse, herunder især forpligtelsen iht. pkt. 3 (1), (2) eller (8), pkt. 4 (1), pkt. 5 (2) eller (4) eller pkt. 7 (2) eller (3), eller hvis brugeren efter en advarsel ikke rettidigt afhjælper en anden misligholdelse af kontrakten, fritages TIMOCOM for sin ydelsesforpligtelse ("spærring"), men har dog stadig krav på modydelsen. Hvis en spærring varer mere end 14 dage på grund af brugers misligholdelse af kontrakten som beskrevet i dette afsnit, gælder aftalen efter dette tidspunkt fremover som ophævet.

(6) For enhver overtrædelse af pkt. 3 (1) eller (2), eller pkt. 5 (2), (4) eller (5) skal brugeren betale en konventionalbod svarende til brugsafgiften for tolv måneder. Påvisningen af en mindre skade forbeholdes brugeren.

(7) Brugeren skal i forbindelse med enhver ændring af brugerens virksomhed, som er relevant for handels- eller erhvervsregistre, underrette TIMOCOM om herom, straks efter at ændringen er registreret. Dette vedrører især omdannelser, adresseændringer samt ud- og indtrædelser af tegningsberettigede personer, som er registreret i handels- eller erhvervsregisteret.

(8) Brugeren er forpligtet til at stille de tilladelser, forsikringer, licenser og registreringer, som er lovmæssigt foreskrevet og nødvendige for brugerens aktivitet, til disposition for TIMOCOM og til at holde disse opdateret. 

3a. Brugsretten til applikationen Virksomhedsprofiler

(1) Applikationen Virksomhedsprofiler giver i det aftalte omfang brugeren mulighed for at se de uploadede firmadata fra andre brugere i Marketplace Smart Logistics System.

(2) Brugeren kan i den forbindelse ligeledes stille sine firmadata til rådighed for tredjepart i Marketplace Smart Logistics System. Adgang til tredjeparts udvidede firmadata, opnår brugeren efter anlægning af sine egne udvidede firmadata.

(3) Dataene er tiltænkt anvendelse i normalt erhvervsmæssigt omfang og inden for almindelig virksomhedsdrift. Kopiering af databanken, i sin helhed eller dele heraf, er ophavsretligt forbudt.

(4) Oplysningerne skal holdes opdaterede. Får TIMOCOM kendskab til ufuldstændige eller ukorrekte brugeroplysninger, kan TIMOCOM informere brugeren om denne fejl. Korrigerer eller angiver brugeren ikke de manglende oplysninger indenfor 7 dage efter at have modtaget informationen fra TIMOCOM, så er TIMOCOM gennem brugeren autoriseret, men ikke forpligtet, til i den pågældende brugers navn at rette eller angive de manglende oplysninger samt rette eller angive hæftelse ifølge de officielle oplysninger fra handelsregisteret.

(5) TIMOCOM forbeholder sig retten til at spærre brugerens oplysninger samt brugerens adgang til applikationen Virksomhedsprofiler ved overtrædelse af de ovenstående afsnit (3) og (4).

(6) Det omkostningspligtige kontraktforhold begynder med begge parters underskrivelse af licensaftalen, eller med skriftlig bekræftelse fra TIMOCOMs side, og kan retmæssigt og uden begrundelse opsiges med 14 dages varsel af begge parter til udgangen af en kalendermåned. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3b. Brugsretten til applikationerne Fragt og Kapacitet

(1) Applikationerne Fragt og Kapacitet giver i det aftalte omfang brugeren mulighed for at bruge Marketplace Smart Logistics System til at indtaste køretøjskapaciteter og fragttilbud i det aftalte omfang samt at søge i de udbudte køretøjskapaciteter og fragttilbud vedrørende nationale og international vejgodstransport via Marketplace Smart Logistics System.

(2) Indtastningen af data skal ske med enkel tekst uden tilføjelse af mellemrumstegn eller andre tekstfremhævende tegn, og med de korrekte angivelser i de dertil bestemte felter. TIMOCOM forbeholder sig retten til automatisk at slette data, som ikke opfylder disse kriterier eller bestemmelserne i punkt 3 afsnit 2.

(3) Det omkostningspligtige kontraktforhold begynder med begge parters underskrivelse af licensaftalen, eller med skriftlig bekræftelse fra TIMOCOMs side, og kan retmæssigt og uden begrundelse opsiges med 14 dages varsel af begge parter til udgangen af en kalendermåned. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3c. Brugsretten til applikationen Ruter & omkostninger

(1) Applikationen Ruter & omkostninger gør det muligt for brugeren, i det aftalte omfang, at overføre data til online kortvisning og ruteberegning til brug for andre brugere. Samtlige kortfremstillinger er – som alle landkort – underlagt vedvarende forandringer og er dermed aldrig en fuldkommen afbildning af virkeligheden. TIMOCOM forpligter sig derfor ikke til at garantere rigtigheden af kortfremstillinger og andre data. TIMOCOMs ansvar begrænser sig til ydelsen, bearbejdningen og visualiseringen af dataene for brugeren.

(2) De viste data og informationer i applikationen Ruter & omkostninger leveres af tredjemand. TIMOCOM forbeholder sig derfor retten til at ophæve kontrakten i tilfælde af en ukorrekt og ikke rettidig egenlevering, medmindre brugeren påviser culpa fra TIMOCOMs side.

(3) Med applikationen Ruter & omkostninger kan du prioritere dine søgeresultater efter de indtastede stednavne eller postnumre. Derved kan der forekomme søgeresultater med afvigende stednavne eller flere benævnelser. TIMOCOM påtager sig intet ansvar for et korrekt automatisk udvalg af det ønskede sted ved hjælp af programmet. Ligeledes påtager TIMOCOM sig intet ansvar for korrekthed eller fuldkommenhed med hensyn til alle beslægtede data som f.eks. postnumre, data om gader eller andre tilføjede oplysninger. Kortmateriale er under for vedvarende forandringer ifølge aktuel teknisk viden. Der tages intet ansvar for angivelser samt kortenes nøjagtighed og beskaffenhed.

(4) Kortmateriale og andre beslægtede data (satellitbilleder, oplysninger om vejafgifter, trafikindskrænkninger, POIs osv.) indsamles fra licensgiverne. Kortene, de anvendte data og funktioner er ophavsretligt beskyttede og er udelukkende TIMOCOMs og/eller dennes licensgiveres og partneres ejendom og er dermed beskyttet af internationale aftaler og andre love i det land, hvori de bruges. TIMOCOM bevilger brugeren en uoverdragelig, ikke eksklusiv underlicens til brug af sådanne kort, som anvendes i produkter fra TIMOCOM, udelukkende til brugerens interne brug. Brugeren må hverken kopiere, opdele, ekstrahere eller ændre kortene, eller fremstille afledte produkter heraf. Brugeren må hverken aflede kildekoden, kilderegistre eller kortenes struktur, som helhed eller delvist, eller gøre forsøg på en sådan afledning, hverken via omkonstruering, opdeling, dekompilering eller på nogen anden måde. Brugeren må ikke benytte produkterne på foranledning af et servicefirma eller til andre formål, der omfatter forarbejdning af kort gennem andre personer eller enheder. Brugeren har ingen ejendomsrettigheder, da samtlige disse forbliver licensgivernes. Oplysninger om ophavsret, kildeangivelser eller ejendomsforbehold i eller på kortene må ikke ændres, skjules eller fjernes.

(5) Såfremt leverandørerne over for TIMOCOM forhøjer de priser, som består ved kontraktophør, forbeholder TIMOCOM sig retten til en tilsvarende forhøjelse af priserne, som vedrører omkostningspligtige licenser, over for brugeren. Prisforhøjelsen bliver virksom 4 uger før den første i den efterfølgende måned, efter tilkendegivelsen. Hvis prisen for at bruge applikationen Ruter & omkostninger stiger med over 10 % inden for ét kalenderår, har brugeren en ekstraordinær opsigelsesret, som kan udøves inden for 2 uger efter varslingen af prisstigningen.

(6) TIMOCOM forbeholder sig til enhver tid retten til efter egen vurdering at redigere, udvide, slette og omkategorisere kortvisninger og dataelementer, herunder evnerne og specifikationerne til kortvisninger og yderligere kortrelaterede funktioner. TIMOCOM er ikke forpligtet til at levere eller gennemføre vedligeholdelsesarbejde, fejlafhjælpning, korrekturer (patch), opdateringer eller forbedringer (opgraderinger).

(7) Herudover gælder følgende slutbrugerbetingelser (HERE brugsbetingelser) samt databeskyttelseserklæringen (HERE databeskyttelse).

(8) Indhold og funktioner må ikke anvendes integration i et eksisterende system på et køretøj, heller ikke til sensorer eller til automatisering af køretøjets egne funktioner.

(9) Det omkostningspligtige kontraktforhold begynder med begge parters underskrivelse af licensaftalen, eller med skriftlig bekræftelse fra TIMOCOMs side, og kan retmæssigt og uden begrundelse opsiges med 14 dages varsel af begge parter til udgangen af en kalendermåned. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3d. Brugsretten til applikationen Tracking af køretøjer

(1) Funktionen Tracking af køretøjer giver i det aftalte omfang brugeren adgang til telematik-funktionaliteten, hvormed brugeren kan overføre eksisterende radio- eller satellitunderstøttede data fra sine egne køretøjer, såsom positionsdata via global positioning system (GPS), fra eksisterende lokaliseringsudstyr eller sensordata fra yderligere køretøjssystemer til Marketplace Smart Logistics System (herefter: upload), hvor de kan følge sig selv eller andre brugere af Marketplace Smart Logistic System (herefter: viewer) inden for rammerne af den tidsbegrænsede frigivelse. Ligeledes giver funktionen Tracking af køretøjer vieweren mulighed for at få vist data fra telematiksystemer i andre brugeres køretøjer, efter at der er blevet tildelt en tilsvarende frigivelse til sporing. En nødvendig forudsætning for visningen af disse data er en provider-aftale med en telematikudbyder til upload af dataene, samt en licens til applikationen Ruter & omkostninger eller en tilsvarende visningsløsning til kortvisning, som understøttes af grænsefladen Tracking af køretøjer fra TIMOCOM.

(2) Såfremt brugeren har givet en viewer tilladelse til at få vist dataene i telematiksystemet i brugerens køretøj, forpligter brugeren sig til at sikre den uafbrudte tilgængelighed af disse data i den aftalte periode inden for rammerne af teknikkens aktuelle stade. Brugeren er selv ansvarlig for korrekt og rettidig formidling af data til TIMOCOM.

(3) Brugen og behandlingen af data fra telematiksystemer i fremmede køretøjer, som ikke er lejet eller leaset af brugeren på permanent basis, er forbudt, medmindre brugen og behandlingen sker i forbindelse med en frigivelse iht. ovenstående stk. 1 mellem 2 brugere af Marketplace Smart Logistics System. Upload af telematikdata fra underentreprenører, som jævnligt eller noget nær regelmæssigt arbejder for brugeren, kræver tilladelse fra TIMOCOM. I tilfælde af en manglende overholdelse af dette afsnit er TIMOCOM berettiget til at spærre det pågældende telematiksystem.

(4) Telematikdata må udelukkende bruges til at koordinere anvendelsen af de sporede køretøjer hhv. telematiksystemer i forbindelse med tjenestens angivne formål. Det er ikke tilladt at benævne de tilkoblede telematiksystemer i forbindelse med tjenesten med naturlige personers ægte navne (f.eks. chaufførernes navne).

(5) Inden påbegyndelse af brugen informerer brugeren alle personer, som er udstyret med et telematiksystem, om det tildelte samtykke til databehandlingen gennem TIMOCOM, om datatypen, om behandlingens formål og varighed, om de virksomheder, som deltager i databehandlingen, samt om muligheden for at afslutte dataoverførslen.
Såfremt gældende lovbestemmelser i forbindelse med brugen kræver et samtykke af de personer, som er udstyret med et telematiksystem, er det brugerens ansvar at sikre, at alle nødvendige samtykker eller evt. tilladte alternativer i henhold til den gældende lov (f.eks. driftsaftaler) foreligger i skriftlig form. Brugeren skal opbevare en tilsvarende dokumentation i 2 år efter aftaleperiodens ophør og på forespørgsel udlevere originalen til TIMOCOM.

(6) Hvis vieweren eller brugeren krænker de databeskyttelsesretlige bestemmelser, især ovenstående stk. 4 og 5, er TIMOCOM berettiget til med øjeblikkelig varsel at opsige aftalen med den pågældende bruger. Brugeren friholder TIMOCOM for samtlige krav, som resulterer af eller er forbundet med brugerens manglende overholdelse af de databeskyttelsesretlige bestemmelser, især de ovenstående stk. 4 og 5.

(7) Det omkostningspligtige kontraktforhold begynder med begge parters underskrivelse af licensaftalen, eller med skriftlig bekræftelse fra TIMOCOMs side, og kan retmæssigt og uden begrundelse opsiges med 14 dages varsel af begge parter til udgangen af en kalendermåned. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3e. Brugsretten til applikationen Licitationer

(1) Applikationen Licitationer giver i det aftalte omfang brugeren mulighed for at udlicitere faste ordrer inden for transport- og logistikområdet til en af brugeren udvalgt målgruppe (herefter: licitationsudbyder), eller brugeren kan afgive tilbud på en licitation (herefter: tilbudsgiver). Applikationen Licitationer giver brugeren mulighed for på eget ansvar at beskrive, indsamle, bearbejde og formidle bud som forberedelse til kontraktindgåelse.

(2) Licitationsudbyderens brugsret begynder med betalingen af den første faktura fra TIMOCOM, eller i det øjeblik TIMOCOM giver licitationsudbyderen adgang til applikationen Licitationer.

(3) En licitation udgør ikke et bindende tilbud, men en opfordring til tilbudsafgivelse, og forpligter ikke til indgåelse af en aftale. Udbyderen noterer sig, at et pristilbud altid udelukkende vedrører den af udbyderen udbudte ydelse. En gyldig kontrakt kan først komme i stand efter en overensstemmende erklæring fra fragtudbyderen og tilbudsgiver.

(4) Tilbudsgiver er bundet af sit afgivne tilbud i 1 måned efter licitationens udløb.

(5) TIMOCOM forbeholder sig retten til at kontrollere licitationstilbud, i højst 2 hele arbejdsdage fra indtastningstidspunktet, samt tilbud fra tilbudsgivere for retmæssighed, fuldkommenhed og relevans. Et tilbud anses specielt som værende uretmæssigt, hvis det strider mod gældende lov eller myndighedsforbud, tredjeparts beskyttede rettigheder eller god opførsel. Et tilbud gælder som værende ufuldstændigt ved mangel på væsentlige kontraktmæssige punkter eller nødvendige oplysninger, f.eks. til redegørelse for nødvendige bevillinger eller licenser. Et tilbud gælder eksempelvis som værende ikke relevant, hvis den reklamemæssige karakter vejer tungest, eller hvis det kun omhandler en enkelt transport.

(6) Hvis TIMOCOM finder ud af, også selvom det først sker efterfølgende, at afsnit 5 ikke er blevet overholdt af licitationsudbyderen eller tilbudsgiveren, er TIMOCOM berettiget til at slette, indstille eller blokere offentliggørelsen af tilbuddet fra applikationen Licitationer, dette uden at kravet om modydelse påvirkes.

(7) TIMOCOM forbeholder sig retten til kun at offentliggøre tilbud i applikationen Licitationer fra en udbyder, der som minimum råder over en gennemsnitlig kreditværdighed fra et anset kreditoplysningsbureau, og hvortil der ikke er indvendinger, som udgør en trussel for den finansielle afvikling af tilbuddene. En gennemsnitlig kreditværdighed svarer f.eks. til et indeks, højere end 300 fra Creditreform e.V. i Tyskland, et "B" hos Euler Hermes Kreditversicherungs-AG eller et "R" fra Coface AG i Europa. Hvis udbyderens kreditværdighed i løbet af tilbuddets løbetid falder til under denne værdi eller dennes ækvivalent, eller hvis TIMOCOM får kendskab til omstændigheder, der kan udgøre en konkret trussel for den senere betaling af liciterede tilbud, kan TIMOCOM tilendebringe tilbuddet fra underretningen om den forringede vurdering eller suspendere tilbuddet indtil udredning af den indskrænkede kreditværdighed.

(8) TIMOCOM er berettiget til at videreformidle tilbud vedr. en licitation, eller at foretage en analyse af en licitation samtidig med erlæggelse mod udligningen for denne licitations bestående fordringer.

(9) TIMOCOM opretter et særligt område til brug for sagsspecifikke spørgsmål fra potentielle tilbudsgivere vedrørende en konkret licitation. TIMOCOM er forbeholdt retten til at forlænge licitationsfristen med en tidsperiode på 1 dag ud over tidsperioden til besvarelse af spørgsmål. TIMOCOM forbeholder sig desuden retten til at slette indtastninger, der strider mod punkt 3, afsnit 2 i disse betingelser.

(10) Ansvaret for samtlige oplysninger og pristilbud angivet af en bruger inden for rammerne af en licitation, som TIMOCOM offentliggør eller videreleder via applikationen Licitationer, ligger alene hos denne bruger. TIMOCOM påtager sig intet ansvar for disse angivelser eller opfyldelsen af der deraf resulterende kontrakter eller fortrolighedsaftaler, og indtager ikke selv rollen som kontraktpartner. TIMOCOM påtager sig intet ansvar for tilbudsgiverens angivne oplysninger eller evne til at udføre den tilbudte serviceydelse, hvis denne er blevet indbudt på vegne af parten bag licitationen.

(11) TIMOCOM forbeholder sig retten til at slette eller ved videregivelsen at udlade tilbud fra tilbudsgivere, i fald det bliver bekendt, at der er omstændigheder, der konkret truer tilbudsgiverens ydeevne eller hvis tilbudsgiveren ved lov eller fra myndigheders side har forbud mod selv at kunne udføre licitationsydelsen. TIMOCOM har også ret til slette tilbud fra tilbudsgivere eller udelade disse i videregivelsen, som ikke forhandles i eget navn og for egen regning.

(12) Det omkostningspligtige kontraktforhold begynder med begge parters underskrivelse af licensaftalen, eller med skriftlig bekræftelse fra TIMOCOMs side, og kan retmæssigt og uden begrundelse opsiges med 14 dages varsel af begge parter til udgangen af en kalendermåned. Alternativt kan kontraktforholdet begrundes med enkeltvis udlicitering og slutter så automatisk med afslutningen af licitationen, uden at dette kræver en særskilt opsigelse. Tilbudsgiverens brugsret, som af udbyderen blev anmodet om en licitation, ophører med licitationsfristen, uden krav på en særlig opsigelse, og ellers med brugsretten vedr. den bestående licensaftale.

3f. Brugsretten til applikationen Lager

(1) Applikationen Lager giver – i det aftale omfang – brugeren mulighed for at udbyde ledig lagerkapacitet og selv se udbudte lagerkapaciteter. Offentliggørelsen af tilbud kan både gennemføres via Marketplace Smart Logistics System og den offentligt tilgængelige TIMOCOM-hjemmeside samt via TIMOCOMs andre platforme.

(2) Forældede data skal omgående slettes. Indtastningen skal være komplet, med enkel skrift uden tilføjende mellemrumstegn eller andre fremhævende tegn, og med de korrekte angivelser i de dertil udsete felter. TIMOCOM forbeholder sig retten til automatisk at slette data, som ikke opfylder disse kriterier eller bestemmelserne i punkt 3 afsnit 2.

(3) Det omkostningspligtige kontraktforhold begynder med begge parters underskrivelse af licensaftalen, eller med skriftlig bekræftelse fra TIMOCOMs side, og kan retmæssigt og uden begrundelse opsiges med 14 dages varsel af begge parter til udgangen af en kalendermåned. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3g. Brugsretten til Messenger

(1) Messenger giver i det aftalte omfang brugeren mulighed for inden for rammerne af Marketplace Smart Logistics System at sende beskeder til andre brugere, der ligeledes er tilmeldt denne funktion.

(2) Messenger erstatter ikke generelle offentlige kommunikationsmidler og er især uegnet til at formidle alarmopkald eller lignende alarmer til de ansvarlige myndigheder.

(3) Brugen forudsætter indstillingen og vedligeholdelsen af en virksomhedsprofil. Med oprettelsen af Messenger kan en bruger i Marketplace Smart Logistics System blive vist som klar til at modtage beskeder. Det er alene den pågældende registrerede bruger, som er ansvarlig for de afsendte meddelelsers indhold. Brugeres afsendte meddelelser afspejler ikke TIMOCOM's holdning, og TIMOCOM samtykker ej heller med disse meddelelser eller gør dem til sine egne.

(4) TIMOCOM er ikke ansvarlig for, at en meddelelse når frem til sin destination. Der garanteres ligeledes ikke for, at den person, som er angivet som afsender eller modtager, faktisk stemmer overens med den afsendende eller modtagende person.

(5) TIMOCOM forbeholder sig retten til, uden dog at være forpligtet til det, under overholdelse af telefonhemmeligheden at kontrollere en brugers beskeder og ved overtrædelse af punkt 3 (2) i disse betingelser at blokere beskeder af denne type, eller at spærre brugerens data eller brugerens adgang til Messenger.

(6) I forbindelse med anvendelsen af Messenger erklærer brugeren sig indforstået med, at dennes beskeder sendt via Messenger af TIMOCOM kan blive opbevaret på en server i mindst 3 måneder med henblik på videreformidling af beskeden til den tiltænkte bruger, så denne kan se beskeden. Lagringen af beskederne på serveren sker under overholdelse af telefonhemmeligheden. TIMOCOM opbevarer meddelelsen på serveren til brugeren, indtil meddelelsen efter ønske af alle brugere, som deltager i en kommunikation, slettes eller perioden på minimum 3 måneder siden oprettelse og afsendelse af meddelelsen er udløbet, medmindre andet er nødvendigt, tilladt eller foreskrevet af loven, retten eller myndigheder. Efter udløb af minimumslagringsperioden må brugeren regne med, at meddelelsen slettes uden yderligere varsling.

(7) Overholdelsen af eventuelle opbevaringspligter med hensyn til meddelelser påhviler alene brugeren. Hertil har brugeren en tryk-funktion til rådighed for at muliggøre en separat opbevaring.

(8) Det omkostningspligtige kontraktforhold begynder med begge parters underskrivelse af licensaftalen, eller med skriftlig bekræftelse fra TIMOCOMs side, og kan retmæssigt og uden begrundelse opsiges med 14 dages varsel af begge parter til udgangen af en kalendermåned. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3h. Brugsretten til grænseflader

(1) TIMOCOM kan give brugeren mulighed for at forbinde eksisterende tredjepartssystemer hos brugeren med Marketplace Smart Logistics System ved hjælp af grænseflader.

(1.1) Grænsefladen Fragtbørs giver i det aftalte omfang brugeren mulighed for at udveksle data mellem en eksisterende transport management system-software hos brugeren og Marketplace Smart Logistics System.

(1.2) Grænsefladen Tracking af køretøjer giver i det aftalte omfang brugeren mulighed for at udveksle data mellem en eksisterende software hos brugeren og Marketplace Smart Logistics System. Gældende databeskyttelsesbestemmelser for applikationen Tracking af køretøjer gør sig ligeledes gældende for telematikdata.

(1.3) Grænsefladen Transportordrer giver i det aftalte omfang brugeren mulighed for at udveksle data mellem et af brugerens anvendt tredjepartssystem og Marketplace Smart Logistics System.

(1.4) Grænsefladen Tracking af forsendelser giver i det aftalte omfang brugeren mulighed for at udveksle data mellem en eksisterende transport management system-software hos brugeren og Marketplace Smart Logistics System.

(2) En grafisk brugergrænseflade medfølger ikke. Det kan være nødvendigt at indgå aftale om yderligere licenser for at få vist indholdet fra Marketplace Smart Logistics System. Brugeren sikrer, at alle personer, som udnytter grænsefladens anvendelsesmuligheder, af TIMOCOM er licenseret med en personlig adgangstilladelse inden for Marketplace Smart Logistics System. Uden en aftalt, personlig adgangstilladelse er personer ikke autoriseret til at bruge grænsefladen og Marketplace Smart Logistics System eller til at blive betegnet som kontakt for en konkret transaktion.

(3) Tilknytningen af brugerens eksisterende tredjepartssystem til grænsefladen og dermed til Marketplace Smart Logistics System sker på brugerens eget ansvar. TIMOCOM kan i denne forbindelse hjælpe brugeren med fremstilling af en teknisk produktbeskrivelse af grænsefladen. Den tekniske produktbeskrivelse er ikke en del af denne kontrakt. Der stilles ingen garanti for, at den tekniske produktbeskrivelse er brugbar uden teknisk forhåndsviden om grænseflader.

(4) TIMOCOM har til hensigt at videreudvikle sine grænseflader løbende, hvilket kan have indvirkning på grænsefladernes bagudkompatibilitet. Ved en videreudvikling af systemet vil TIMOCOM tage hensyn til den sædvanlige tekniske udvikling. Ved release informerer TIMOCOM brugeren tilsvarende om en ny grænsefladeversion. TIMOCOM fremsender på anmodning den til enhver tid aktuelle, tekniske beskrivelse af grænsefladen.
Brugeren skal ved skriftlig meddelelse fra TIMOCOM migrere til den nyeste version af grænsefladen senest 6 måneder efter fremsendelse af denne meddelelse.

(5) Tilknytningen af brugerens eksisterende tredjepartssystem til grænsefladerne og dermed til TIMOCOMs system sker på brugerens eget ansvar. Brugeren sørger for at skabe de tekniske forudsætninger for tilknytning af sit eget tredjepartssystem til de ændrede grænseflader. Begge parter forpligter sig til at implementere grænsefladen så robust og vedligeholdelseslet som muligt. Tilpasninger og ændringer på grænsefladen udformes af TIMOCOM så kompatible som muligt for at minimere tilpasningsarbejdet for brugeren.

(6) TIMOCOM informerer skriftligt brugeren om ændringen 6 måneder før deaktivering af den hidtidige grænseflade.
Hvis brugeren ikke foretager nødvendige tilpasninger, kan det ikke udelukkes, at brugen af funktionen ikke kan fortsættes. I dette tilfælde fritages TIMOCOM for sin ydelsesforpligtelse, men har dog stadig krav på den aftalte modydelse. Der kan opstå afvigelser fra ovenstående reaktionstid, hvis lovmæssige krav kræver implementering på et tidligere tidspunkt, sikkerhedstilpasninger er nødvendige for at beskytte systemet hos brugeren eller TIMOCOM, eller fejlkorrektion er nødvendig for at (gen-)skabe det tilsikrede omfang af ydelser.

(7) Det omkostningspligtige kontraktforhold begynder med begge parters underskrivelse af licensaftalen, eller med skriftlig bekræftelse fra TIMOCOMs side, og kan retmæssigt og uden begrundelse opsiges med 14 dages varsel af begge parter til udgangen af en kalendermåned. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3i. Brugsretten til "Dokumentmanagement-service"

(1) Marketplace Smart Logistics System giver i det aftalte omfang brugeren adgang til "Dokumentmanagement-service" (herefter: DMS), der kan bruges til at overføre egne dokumenter via Marketplace Smart Logistics System (herefter: upload) og stille disse dokumenter til rådighed for andre brugere. TIMOCOM forbeholder sig retten til begrænse ydelsen med henblik på dokumenternes format, volumen og mængde. Det anbefales ved upload at være opmærksom på de dokumenter, som er lovmæssigt foreskrevet og nødvendige for den pågældende aktivitet. 

(2) De af brugeren overførte dokumenter gemmes krypteret indenfor EU. Den dertil autoriserede bruger modtager dataoplysningerne via download, men den bruger, som overfører, bevarer rettighederne til disse dokumenter.

(3) DMS erstatter ikke et elektronisk dataarkiv, og TIMOCOM foretager ingen revisionssikker, tidsubegrænset opbevaring af dokumenterne. Overholdelsen af eventuelle opbevaringspligter med hensyn til meddelelser påhviler alene brugeren. Efter udløb af brugsretten må brugeren regne med, at de af brugeren overførte dokumenter slettes uden yderligere varsel.

(4) Det omkostningspligtige kontraktforhold begynder med begge parters underskrivelse af licensaftalen, eller med skriftlig bekræftelse fra TIMOCOMs side, og kan retmæssigt og uden begrundelse opsiges med 14 dages varsel af begge parter til udgangen af en kalendermåned. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3j. Brugsretten til applikationen Transportordrer

(1) Applikationen Transportordrer giver i det aftalte omfang brugeren mulighed for at uploade, redigere, sende og fremvise nyttige erklæringer og dokumenter i forbindelse med indgåelsen af transportaftaler med en anden kontrahent. Til dette formål kan brugeren af Marketplace Smart Logistics System oprette skabeloner, bearbejde formularer samt kommentere og gemme erklæringer. TIMOCOM kan stille oversigter over hidtidige transaktioner til rådighed for brugeren.

(2) Andre aftaleparter kan både være andre brugere af Marketplace Smart Logistics System samt tredjepartskontakter i form af selvvalgte fragtudbydere. En sådan tredjepartskontakt opnår ingen egen brugsret til Marketplace Smart Logistics System ved at fremsende dokumenter eller formularer.

(3) I formularer kan der af tekniske årsager være indstillet bestemte oplysninger på forhånd. Den forudgående indstilling udgør ingen anbefaling fra TIMOCOMs side. Brugeren tilpasser disse oplysninger efter eget behov og på eget ansvar. Brugerens individuelle sprogindstillinger i Marketplace Smart Logistics System kan påvirke overskrifter eller beskrivelser i en formular, der derfor kan komme til at afvige mellem afsender og modtager. Overskrifterne og beskrivelserne i de anvendte formularer samt oversættelserne af disse er udelukkende ment som en service til brugerne og skal ses som et uforpligtende formuleringsforslag fra TIMOCOM. Brugerne træffer deres egne aftaler om udlægningen af denne type begreber i formularernes overskrifter og beskrivelser. Sprogindstillingen hos den bruger, som opretter formularen, tjener som forhåndsindstilling for det "bindende" dokument.

(4) Brugeren er vidende om, at der ved afgivelse af overensstemmende formularer, hvad angår de væsentlige bestanddele af en given transportopgave i applikationen Transportordrer, indgås en gyldig aftale mellem parterne. Aftalen er omfattet af de bekræftede rettigheder og pligter.

(5) TIMOCOM kan hjælpe brugerne med at overholde opbevaringspligten. TIMOCOM tilbyder at indsamle, gemme og bearbejde alle transaktionsrelevante data frem til udløbet af det 10. forretningsår. Det er alene brugerens ansvar at overholde opbevaringspligten. TIMOCOM stiller en eksport-funktion til rådighed for disse data med henblik på at muliggøre ekstern lagring. TIMOCOM forbeholder sig dog retten til at begrænse lagringen af transaktionsdata i henhold til fair-use-princippet, der kan læses under punkt 3.3 i disse vilkår og betingelser. Behøves der yderligere lagerplads, skal der indgås en særskilt aftale om dette. Hvis en bruger kræver adgang til eller udlevering af disse lagrede data efter udløb af brugerkontrakten, er TIMOCOM berettiget til først at udlevere disse oplysninger efter at have modtaget en rimelig kompensation for arbejdsbyrden, lige som alle udestående fordringer fra den aktuelle licensaftale først skal være betalt.

(6) Det omkostningspligtige kontraktforhold begynder med begge parters underskrivelse af licensaftalen, eller med skriftlig bekræftelse fra TIMOCOMs side, og kan retmæssigt og uden begrundelse opsiges med 14 dages varsel af begge parter til udgangen af en kalendermåned. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3k. Brugsretten til applikationen Digital transport

(1) Grænsefladen Digital transport giver i det aftalte omfang brugeren mulighed for at sende prisforslag og tilhørende kommentarer inden for Marketplace Smart Logistics System til en udbyder af fragttilbud.

(2) Prisforslaget er baseret på de foreliggende oplysninger i tilbuddet og udgør et forhandlingsgrundlag for indgåelse af en konkret speditionsaftale. Forslaget er forbundet med en bindingsfrist, som skal vælges; efter udløb af denne frist forbeholdes det partnerne, om forhandlingerne skal fortsættes, hvis der ikke allerede foreligger enighed. Brugeren er inden for fristen bundet af sit prisforslag. For udbyderen af et fragttilbud er modtagelsen af et prisforslag ikke bindende.

(3) I formularer kan der af tekniske årsager være indstillet bestemte oplysninger på forhånd. Den forudgående indstilling udgør ingen anbefaling fra TIMOCOMs side. Brugeren tilpasser disse oplysninger efter eget behov og på eget ansvar. Brugerens individuelle sprogindstillinger i Marketplace Smart Logistics System kan påvirke overskrifter eller beskrivelser i en formular, der derfor kan komme til at afvige mellem afsender og modtager. Overskrifterne og beskrivelserne i de anvendte formularer samt oversættelserne af disse er udelukkende ment som en service til brugerne og skal ses som et uforpligtende formuleringsforslag fra TIMOCOM. Brugerne træffer deres egne aftaler om udlægningen af denne type begreber i formularernes overskrifter og beskrivelser. Sprogindstillingen hos den bruger, som opretter formularen, tjener som forhåndsindstilling for det "bindende" dokument.

(4) Hvis ordregiver meddeler accept, kommer dermed en bindende aftale i henhold til pkt. 3j) (Transportordrer) i stand.

(5) Det omkostningspligtige kontraktforhold begynder med begge parters underskrivelse af licensaftalen, eller med skriftlig bekræftelse fra TIMOCOMs side, og kan retmæssigt og uden begrundelse opsiges med 14 dages varsel af begge parter til udgangen af en kalendermåned. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3l. Brugsretten til Tracking af forsendelser

(1) Applikationen Tracking af forsendelser giver i det aftalte omfang brugeren mulighed for i forbindelse med en transportordre at udveksle detaljerede oplysninger om en forsendelse med andre, berettigede brugere i Marketplace Smart Logistics System. Her kan der registreres, opdateres og deles statusoplysninger, dokumenter og GPS-data samt evt. yderligere data. Brugeren kan stille oplysninger om en forsendelse til rådighed for involverede tredjeparter.

(2) For at bruge applikationen og vise indhold fra Marketplace Smart Logistics System kan det være nødvendigt at indgå aftale om yderligere licenser.

(3) TIMOCOM kan efter eget skøn stille oplysninger om en forsendelse til rådighed for brugeren i eller uden for Marketplace Smart Logistics System. Eventuelle oplysninger om forsendelsen, som automatisk stilles til rådighed af TIMOCOM, dennes underleverandører eller tredjepartsudbydere på basis af brugernes oplysninger, er ikke bindende. 

(4) Tracking af forsendelser erstatter ikke et elektronisk dataarkiv, og TIMOCOM foretager ingen revisionssikker, tidsubegrænset opbevaring af oplysningerne. Overholdelsen af eventuelle opbevaringspligter påhviler alene brugeren. Efter udløb af brugsretten må brugeren regne med, at de overførte oplysninger slettes uden yderligere varsel.

(5) Inden påbegyndelse af brugen informerer brugeren alle berørte personer om det tildelte samtykke til databehandlingen gennem TIMOCOM, om typen af de behandlede data, om behandlingens formål og varighed, om de virksomheder, som deltager i databehandlingen, samt om muligheden for at afslutte dataoverførslen.
Såfremt gældende lovbestemmelser i forbindelse med brugen kræver et samtykke fra de berørte personer er det brugerens ansvar at sikre, at alle nødvendige samtykker eller evt. tilladte alternativer i henhold til den gældende lov (f.eks. driftsaftaler) foreligger i skriftlig form. Brugeren skal opbevare en tilsvarende dokumentation i 2 år efter aftaleperiodens ophør og på forespørgsel udlevere originalen til TIMOCOM.

(6) Hvis brugeren krænker de databeskyttelsesretlige bestemmelser, især ovenstående stk. 5, er TIMOCOM berettiget til med øjeblikkelig varsel at opsige aftalen med den pågældende bruger. Brugeren friholder TIMOCOM for samtlige krav, som resulterer af eller er forbundet med brugerens manglende overholdelse af de databeskyttelsesretlige bestemmelser, særligt ovenstående stk. 5.

(7) Det omkostningspligtige kontraktforhold begynder med begge parters underskrivelse af licensaftalen, eller med skriftlig bekræftelse fra TIMOCOMs side, og kan retmæssigt og uden begrundelse opsiges med 14 dages varsel af begge parter til udgangen af en kalendermåned. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3m. Brugsretten til Turplanlægning

(1) Applikationen Turplanlægning giver i det aftalte omfang brugeren mulighed for en visualisering af sine ture og transportordrer i en kalendervisning. Applikationen kan være med til at give brugeren et bedre dispositionsoverblik, idet forsendelserne kan knyttes til brugerens køretøjer og chauffører. 

(2) Applikationen Turplanlægning kontrollerer ikke overholdelsen af mulige rammebetingelser, som f.eks. overholdelsen af hviletider eller den faktiske realiserbarhed.

(3) Turplanlægningen kan være indeholdt i funktionen Mine ture, hvormed en bruger inden for område med henblik på dataudveksling kan oprette en chaufførkonto, der gør det muligt ved behov at udveksle bestemte informationer vedrørende transporter eller bestemte ture med andre. I denne chaufførkonto er det muligt at lagre forskellige chaufførdata, såsom navn og kontaktoplysninger. Når chaufføren har oprettet sig kan vedkommende få vist diverse informationer, som andre har delt med ham/hende efter oprettelsen. Chaufføren kan desuden føje f.eks. forsendelsesstatus, dokumenter, GPS-data eller billeder til en forsendelse.

(4) For at bruge applikationen og vise indhold fra Marketplace Smart Logistics System kan det være nødvendigt at indgå aftale om yderligere licenser. Med henblik på informationsudveksling kræves internettilsluttede brugerenheder og evt. software fra tredjepartsudbydere, som f.eks. en Messenger-tjeneste, et e-mailprogram eller en browser.

(5) Applikationen Turplanlægning erstatter ikke et elektronisk dataarkiv, og TIMOCOM foretager ingen revisionsgodkendt, tidsubegrænset opbevaring af oplysningerne. Overholdelsen af eventuelle opbevaringspligter med hensyn til meddelelser påhviler alene brugeren. Efter udløb af brugsretten må brugeren regne med, at de af brugeren overførte dokumenter slettes uden yderligere varsel.

(6) Inden påbegyndelse af brugen informerer brugeren alle berørte personer om det tildelte samtykke til databehandlingen gennem TIMOCOM, om typen af de behandlede data, om behandlingens formål og varighed, om de virksomheder, som deltager i databehandlingen, samt om muligheden for at afslutte dataoverførslen.
Såfremt gældende lovbestemmelser i forbindelse med brugen kræver et samtykke fra de berørte personer er det brugerens ansvar at sikre, at alle nødvendige samtykker eller evt. tilladte alternativer i henhold til den gældende lov (f.eks. driftsaftaler) foreligger i skriftlig form. Brugeren skal opbevare en tilsvarende dokumentation i 2 år efter aftaleperiodens ophør og på forespørgsel udlevere originalen til TIMOCOM.

(7) Hvis brugeren krænker de databeskyttelsesretlige bestemmelser, især ovenstående stk. 6, er TIMOCOM berettiget til med øjeblikkelig varsel at opsige aftalen med den pågældende bruger. Brugeren friholder TIMOCOM for samtlige krav, som resulterer af eller er forbundet med brugerens manglende overholdelse af de databeskyttelsesretlige bestemmelser, særligt ovenstående stk. 6.

(8) Det omkostningspligtige kontraktforhold begynder med begge parters underskrivelse af licensaftalen, eller med skriftlig bekræftelse fra TIMOCOMs side, og kan retmæssigt og uden begrundelse opsiges med 14 dages varsel af begge parter til udgangen af en kalendermåned. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3n. Brugsretten til Mine køretøjer

(1) Applikationen Mine køretøjer giver i det aftalte omfang brugeren mulighed for at registrere sine egne køretøjer og disses egenskaber i Marketplace Smart Logistics System, det være sig f.eks. køretøjstype, opbygning eller udstyr. Informationerne kan forbindes og anvendes i andre funktioner. For at bruge applikationen og få vist indhold fra Marketplace Smart Logistics System kan det være nødvendigt at indgå aftale om yderligere licenser.

(2) Applikationen Turplanlægning erstatter ikke et elektronisk dataarkiv, og TIMOCOM foretager ingen revisionsgodkendt, tidsubegrænset opbevaring af oplysningerne. Overholdelsen af eventuelle opbevaringspligter påhviler alene brugeren. Efter udløb af brugsretten må brugeren regne med, at de af brugeren overførte dokumenter slettes uden yderligere varsel.

(3) Det omkostningspligtige kontraktforhold begynder med begge parters underskrivelse af licensaftalen, eller med skriftlig bekræftelse fra TIMOCOMs side, og kan retmæssigt og uden begrundelse opsiges med 14 dages varsel af begge parter til udgangen af en kalendermåned. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3o. Brugsretten til Vurderingsfunktion

(1) Vurderingsfunktionen giver brugeren mulighed for inden for Marketplace Smart Logistics System at afgive en vurdering af en anden brugers kontraktmæssige ydelse efter afslutning af en transaktion. 

(2) Vurderingen kan foretages af begge brugere af en transaktion over for den anden bruger, såfremt transaktionen er afsluttet og ikke annulleres. Det er som regel muligt at afgive en vurdering fra den i transportordren aftalte afleveringsdato og op til 44 dage efter udløb af en i transportordren angivet betalingsfrist, dog senest indtil udløbet af den 104. dag efter afleveringsdatoen. TIMOCOM forbeholder sig retten til senere også at åbne vurderingsperioden på 44 dage for begge sider, hvis der på anden vis over for TIMOCOM dokumenteres en transaktion mellem brugere. Efter udløbet af denne frist overtages den pågældende vurdering i brugerens vurderingsprofil.

(3) Indholdet i vurderingen er udelukkende meninger fra brugere, som har afgivet den pågældende vurdering, og gengiver på ingen måde TIMOCOMs opfattelse, ligesom TIMOCOM heller ikke gør disse meninger til sine egne. Reglerne i pkt. 3, stk. 2, i disse forretningsbetingelser er især gældende for en retmæssig og fair omgang med hinanden.

(4) TIMOCOM kan efter eget skøn tilvejebringe en passende form for vurderingen, f.eks. som antal stjerner, der skal tildeles for kvaliteten af den del af ydelsen, som skal vurderes, idet en vurdering med 1 stjerne står for en utilstrækkelig ydelse og 5 stjerner for en fremragende ydelse. TIMOCOM kan efter eget skøn fastlægge passende kategorier for dele af ydelsen for vurderinger, f.eks. overholdelse af aftaler, kommunikation, tilgængelighed eller også specifikke kendetegn for ordretager eller ordregiver ved en transaktion såsom punktlighed, håndtering af varen, tilrådighedsstillelse af dokumenter eller betalingsmoral.

(5) Så snart flere transaktioner er blevet gennemført og vurderet, kan TIMOCOM vise en middelværdi for de afgivne vurderinger af en bruger i Marketplace Smart Logistics System til dennes firma. Visningen kan bestå af flere dele, f.eks. af et gennemsnit for de vurderede ydelseskategorier, antallet af forskellige bedømmere eller opdelt efter ordregiver- eller ordretagervurdering. Såfremt mindst en ydelsesdel ved en transaktion vurderes, kan dette vises i en brugers profil.

(6) Hver bruger kan en gang anmode om redigering af en vurdering foretaget af den anden bruger. Modtageren af en sådan anmodning om redigering kan inden for 7 dage redigere sin afgivne vurdering. Derefter er en ændring ikke længere mulig. Der skal angives en begrundelse for anmodning om redigering. Det er ikke tilladt at forringe vurderingen i forbindelse med en anmodning om redigering.

(7) Vurderinger ændres eller slettes som udgangspunkt ikke af TIMOCOM, medmindre en af følgende undtagelser foreligger:
- En bruger har ikke reageret på anmodningen om redigering af en vurdering, og der foreligger en eksigibel retsafgørelse om ændring af vurderingen mod brugeren.
- De to pågældende brugere erklærer overensstemmende, at den pågældende vurdering skal slettes fra en fælles transaktion.
- Der er sket en væsentlig ændring hos brugeren, f.eks. et skift i ledelsen eller ejerskabet.
- Der er indledt en officiel restrukturerings-, insolvens- eller likvidationsproces eller en procedure af samme art som disse processer. En vurdering kan midlertidigt spærres fra en brugers profil, såfremt brugeren ved hjælp af passende dokumentation beviser, f.eks. ved attestation af et journalnummer, at der verserer en retssag mellem parterne.

(8) Hvis en bruger gentagne gange overtræder bestemmelserne i dette afsnit, kan TIMOCOM permanent indskrænke dennes berettigelse til vurdering af andre brugere.

4. Brugerbetalingen

(1) Betalingen for brugen skal ske forud for påbegyndelsen af en brugsperiode og skal være TIMOCOM i hænde senest den tredje hverdag i den pågældende periode. Fakturaer for ekstra ydelser leveret af TIMOCOM forfalder med det samme. Alle omkostninger i forbindelse med betaling påhviler brugeren, med undtagelse af de lovmæssige bestemmelser vedrørende SEPA-betalinger. Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt er TIMOCOM berettiget til at oprette og sende sine fakturaer elektronisk. Hvis brugeren i den forbindelse ikke oplyser en egnet e-mail-modtageradresse, eller hvis brugeren ønsker at modtage sine fakturaer på papir, opkræves et gebyr for denne ekstra arbejdsbelastning.

(2) Brugeren har ingen ret til at modregne eller tilbageholde sine ydelser på grundlag af modkrav, medmindre det drejer sig om ubestridte eller retskraftigt påkendte modkrav.

(3) Har TIMOCOM bevilget en kunde rabat på grund af forudbetaling af medlemsgebyret for en given afregningsperiode, frafalder denne rabat med tilbagevirkende kraft for den pågældende kontrakt eller kontraktdel i forbindelse med ordinær opsigelse fra kundens side, ifald kunden opsiger aftalen inden afregningsperiodens udløb. Det samme gør sig gældende, hvis TIMOCOMs opsigelse sker af sker af væsentlige grunde.

(4) TIMOCOM forbeholder sig retten til årligt at hæve prisen på det i kontrakten aftalte gebyr, såfremt der ikke er indgået eksplicit aftale om prisgaranti for den pågældende periode. TIMOCOM bekendtgør prisforhøjelsen skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Udgør prisforhøjelsen mere end 5 % i forhold til samme periode året før, har kunden ret til at frigøre sig fra kontrakten inden for 14 dage fra det tidspunkt, hvor den nye pris træder i kraft. Bortfald af en rabatordning eller udløb af en tidsbegrænset særaftale er ingen prisforhøjelse i denne klausuls forstand. Såfremt TIMOCOM af en eller flere omgange undlader at gøre brug af retten til at gennemføre en prisforhøjelse, er der ikke tale om en generel afståelse af retten. Forudbetaling giver ikke ret til prisgaranti for den forudbetalte periode.

5. Neutralitet, beskyttede rettigheder, fortrolighed

(1) Licensen giver brugeren adgang til Marketplace Smart Logistics System på lige fod med andre brugere, uden at brugeren kan kræve positiv særbehandling eller favorisering. TIMOCOM er neutral i relationen mellem afskibere, logistiktjenesteudbydere, speditions- og transportvirksomheder.

(2) Licensaftalen berettiger ikke til uddeling af underlicenser eller videregivelse af data- eller anvendelsesmuligheder opnået gennem Marketplace Smart Logistics System til tredjepart, især ikke til anvendelse af softwaren i Marketplace Smart Logistics System (herefter: Software) med henblik på at opnå egne IT-tekniske rettigheder. Softwaren og kildekoden er ophavsretligt beskyttet og tilhører udelukkende TIMOCOM samt dennes licensgivere, og er beskyttet af internationale aftaler og andre love i det land, hvori de bruges.

(3) TIMOCOM kan i sine produkter anvende såkaldt open-source-software, som evt. er underlagt egne licensbetingelser. TIMOCOM stiller på anmodning en oversigt til rådighed.

(4) Brugeren har ikke ret til løbende softwareteknisk rådgivning, efterlevering af aktualiseringer eller andre datamedier, og især har brugeren ingen ret til kildekoden, til videreudvikling af softwaren, til at skille denne ad eller ændre den. Brugeren har ikke lov til at anvende softwaren til softwaretekniske videreudviklinger, afledte versioner eller til udfærdigelse af kopier til fordel for tredjepart, også selvom det gælder andre brugere. Enhver anden anvendelse, det være sig kopier, parallel eller skiftende anvendelse på forskellige arbejdssteder eller til fordel for forskellige erhvervsvirksomheder og/eller underafdelinger, kræver forudgående skriftlig aftale om yderligere licenser mod betaling. Brugen af en adgangstilladelse fra den berettigede brugers anmeldte bopæl er indeholdt i licensen for web-login.

(5) Brugeren overfører i forbindelse med samarbejdet data til TIMOCOMs system. Hertil hører bl.a. adresse-, kontraktdata og GPS-koordinater. Det kunne teoretisk være muligt for TIMOCOM at bruge disse oplysninger til at drage konklusioner vedr. brugerens konkrete forretnings- og kundeforhold, f.eks. til at identificere bestemte kunder. Sådanne oplysninger betragtes som forretningshemmeligheder og behandles fortroligt, også selvom de ikke er mærket som fortrolige.
Data kan under overholdelse af kravene i lovgivningen i anonymiseret form anvendes til statistiske formål. TIMOCOM anvender ikke data indsamlet via Marketplace Smart Logistics System til at udvikle en konkurrerende aktivitet som logistiktjenesteudbyder, speditions- eller transportvirksomhed.

6. Garantibestemmelser og ansvar

(1) Oplysninger i produktbeskrivelser, brochurer og brugeranvisninger, der stilles til rådighed af TIMOCOM, udgør uforpligtende anbefalinger. Det er udelukket, at TIMOCOM har andet yderligere ansvar. TIMOCOM påtager sig især ikke garanti for, at de oplysninger, der stilles til rådighed af andre brugere, er aktuelle, korrekte og fuldstændige, og påtager sig heller ikke garanti for, at Marketplace Smart Logistics System er kompatibel med brugerens IT-miljø eller med de anvendte, eksterne dataforbindelser. Brugeren er gjort bekendt med, at komplekse onlineudbud såsom Marketplace Smart Logistics System i overensstemmelse med den nyeste tekniske viden aldrig kan være fri for alle fejl. TIMOCOM garanterer derfor hverken fuldstændig frihed for fejl eller en bestemt tilgængelighed, men kun, at der i Marketplace Smart Logistics System ikke forekommer softwarefejl, som ikke kun ubetydeligt påvirker den aftalte anvendelighed. TIMOCOM vil foretage økonomisk forsvarlige bestræbelser på at stille Marketplace Smart Logistics System til rådighed uden væsentlige afbrydelser.

(2) Anvendelsen af hyperlinks og de informationer, som er tilgængelige via hyperlinks anbragt på TIMOCOMs website og platforme, og som leder til websites tilhørende tredjepart, er ikke en del af de kontraktmæssige ydelser. Ej heller er yderligere informationer på tredjeparts hjemmesider, der linkes til via hyperlinks på TIMOCOMs hjemmeside. De anvendte hyperlinks hhv. de sider, som disse hyperlinks leder hen til, kontrolleres ikke løbende, og TIMOCOM kan derfor ikke påtage sig noget ansvar for indholdet eller rigtigheden af disse sider.

(3) TIMOCOM hæfter ikke for skader, som forskellige brugere volder hinanden, hverken i forbindelse med tab eller fejl i transmission af data eller på anden måde. TIMOCOM påtager sig intet ansvar for skadelig software eller programkoder (vira, trojanere, orme osv.), som overføres til Marketplace Smart Logistics System gennem brugerne eller spredes via deres dokumenter, tilbudsbilag eller -beskrivelser. Brugeren hæfter direkte for ikke at overføre skadelig software af denne type.

(4) TIMOCOM er hverken aftalepartner eller formidler af aftaler indgået gennem Marketplace Smart Logistics System og er heller ikke ansvarlig for videreformidling af fremmede viljeserklæringer. TIMOCOM garanterer derfor på ingen måde for den forskriftsmæssige afvikling af de indgåede aftaler mellem brugerne eller opnåelsen af en økonomisk succes eller for at forhindre uvedkommende adgang til data fra berettigede produkter. Brugeren kontrollerer selv, med egen pligt til omhu, rigtigheden af de data og oplysninger, som brugeren modtager af tredjepart. Brugerbeskeder sendt eller vist gennem Marketplace Smart Logistics System repræsenterer ikke TIMOCOMs forklaringer eller meninger, ligesom TIMOCOM hverken tilslutter sig eller gør disse udsagn til sine egne. TIMOCOM giver ingen garanti for, at en besked sendt via Marketplace Smart Logistics System når sit mål eller bliver modtaget og læst af den tiltænkte modtager. Der garanteres ligeledes ikke for, at den person, som er angivet som afsender eller modtager af en meddelelse, faktisk stemmer overens med den afsendende eller modtagende person.

(5) Brugeren fritager TIMOCOM for samtlige forpligtelser, der måtte opstå som følge af, at brugeren ikke bruger Marketplace Smart Logistics System i henhold til det tilsigtede formål i denne kontrakt. TIMOCOM indgår aftaler med tilsvarende indhold med andre brugere, men kan ikke drages til ansvar for skader, som andre brugere er årsag til, og overdrager i givet fald (efter forlods fyldestgørelse af TIMOCOMs egne krav om skadeserstatning) eventuelle krav om skadeserstatning til dækning af en skade rejst over for andre brugere til brugeren. Brugeren fritager desuden TIMOCOM for alle krav og bøder fra andre brugere, myndigheder eller øvrige tredjeparter, som måtte opstå som følge af, at brugeren ved brug af Marketplace Smart Logistics System tilbyder eller tilvejebringer ydelser, hvortil han ikke eller ikke i tilstrækkeligt omfang har de foreskrevne tilladelser, forsikringer, licenser osv., eller som han ikke kan dokumentere inden for 1 uge efter anmodning fra TIMOCOM. Hertil hører også omkostninger til et passende retsforsvar. TIMOCOM underretter straks brugeren i tilfælde af sådanne krav.

(6) Risikoen for manglende eller fejlagtig dataoverførsel påhviler brugeren i det øjeblik, dataene har forladt TIMOCOMs indflydelsesområde.

(7) Ansvarsbegrænsninger eller -fraskrivelser i denne kontrakt vedrørende brugerpådragede skader gælder ikke i følgende tilfælde:
a) Forsætlig eller grov uagtsomhed fra TIMOCOMs eller dennes medhjælperes side
b) Overtrædelse af væsentlige, kontraktlige forpligtelser fra TIMOCOMs eller dennes medhjælperes side, hvor forudsætningen for den formålspligtige og korrekte gennemførelse af den konkrete aftale er, at disse væsentlige kontraktlige forpligtelser opfyldes og overholdes, og hvor brugeren med rimelighed kan forvente, at disse overholdes
c) Manglende overholdelse af TIMOCOMs objektive, juridiske ansvar, f.eks. i henhold til loven om produktansvar, garantiudstedelse
d) Det juridiske ansvar ved skader på en persons liv, lemmer eller helbred forårsaget af TIMOCOM eller dennes medhjælpere.
(8) Hvis brugeren er en virksomhed, begrænses TIMOCOMs ansvar som følger til kontrakttypiske, forudsigelige skader:
a) I tilfælde dækket af ovenstående afsnit 7 a) ved grov uagtsomhed fra simple medhjælperes side
b) I tilfælde dækket af ovenstående afsnit 7 b) ved simpel uagtsomhed.
TIMOCOM hæfter kun for tab af data, programmer og genoprettelse af disse gennem brug af Marketplace Smart Logistics System i tilfælde af ovenstående afsnit 7, litra a) og b), for så vidt dette tab ikke kunne være undgået af brugeren ved hjælp af passende forholdsregler, som f.eks. regelmæssig datasikring.

(9) De dele af Marketplace Smart Logistics System, som er markeret som "BETA" eller "BETA-version", "prototype" eller "TIMOCOMLabs" ("BETA-del"), udgør ufærdige produkter, hvad angår den praktiske anvendelighed, dette selvom de ganske vist indeholder alle væsentlige funktioner. De er dog underlagt begrænsninger, hvad angår performance, kompatibilitet og stabilitet, idet det erfaringsmæssigt ikke er muligt at simulere alle hard- og softwareomgivelser samt brugeradfærd inden offentliggørelsen. TIMOCOM stiller derfor kun sådanne BETA-dele af Marketplace Smart Logistics System til rådighed i forbindelse med uforpligtende testformål, hvor vi har brug for at høre om brugernes erfaring. Der kan ikke garanteres for de produktive egenskaber og ej heller for at der ikke opstår alvorlige fejl. Brugeren anerkender, at TIMOCOMs ansvar i den forbindelse samt for et brugssvigt af systemet, datatab, mangel- eller mangelfølgeskader eller tabt fortjeneste er udelukket. Inden installationen og anvendelsen af en BETA-del af Marketplace Smart Logistics System gennemfører brugeren en fuldstændig backup af sit lokale system inkl. data.

(10) Brugeren er alene ansvarlig for sin anvendelse af adgangen til Marketplace Smart Logistics System, undlader ethvert misbrug samt ethvert uautoriseret forsøg på selv eller gennem tredjepart at indhente informationer, ligesom brugeren ikke forsøger at forstyrre systemerne i Marketplace Smart Logistics System. I sådanne tilfælde bærer brugeren de opstående omkostninger, herunder de udgifter, som er påløbet for TIMOCOM ved kontrollen af indretningerne og/eller som kan tilbageføres til sådanne mangler og fejl, som ligger inden for brugerens ansvarsområde. Brugeren skal øjeblikkeligt informere TIMOCOM, hvis uautoriseret tredjepart skaffer sig adgang til systemet. Det samme gælder andre kendte eller formodede brud på datasikkerheden eller påståede krav fra tredjepart vedrørende brugen af Marketplace Smart Logistics System eller over for TIMOCOM, ligesom brugeren øjeblikkeligt og uden omkostninger for TIMOCOM skal medvirke til alle øvrige, relevante og opklarende handlinger, særligt hvis TIMOCOM opfordrer brugeren hertil, og hvis denne indsats ikke overstiger, hvad der må betragtes som rimelige anstrengelser, dette med henblik på at gøre det muligt for TIMOCOM at håndhæve sine retskrav på effektiv vis.

(11) Brugeren garanterer over for TIMOCOM, at de medarbejdere, som brugeren anvender, eller de personer, som arbejder for denne, beskæftiges i overensstemmelse med de til enhver tid gældende, lovmæssige betingelser, og fritager i den forbindelse TIMOCOM for ethvert ansvar for evt. bøder og passende omkostninger til retsforsvar Brugeren garanterer over for TIMOCOM, at denne til enhver tid vil tilvejebringe sine ydelser under overholdelse af gældende lovgivning, og vil straks efter anmodning fra TIMOCOM dokumentere dette med egnede bilag.

(12) Alle skadeserstatningskrav fra dette stk. over for TIMOCOM, som skyldes mangler i Marketplace Smart Logistics System, forældes med udgangen af et år fra tildeling af licensen. Alle andre krav på skadeserstatning forældes efter 2 år, efter de er opstået. Ved forsætlig eller groft uagtsom adfærd fra TIMOCOM gælder de lovmæssige bestemmelser.

7. Reklamationer


(1) Hvis TIMOCOM modtager informationer om at en bruger misligholder sine pligter i forbindelse med en fragtaftale, denne kontrakt eller gældende ret (herefter benævnt som klage), har TIMOCOM ret til, men er ikke forpligtet til, at videregive disse klager til den pågældende bruger med eller uden nævnelse af klagerens navn, eller til at give klagen videre til andre brugere, efter at den bruger, der blev klaget over, har haft lejlighed til at udtale sig.

(2) Brugeren, som denne klage er møntet på (herefter: den implicerede), har pligt til straks, senest inden for en uge efter at have modtaget meddelelsen om klagen, at tage skriftligt stilling til klagens indhold over for TIMOCOM samt at afhjælpe klagen, eller, hvis denne stillingtagen kræver længere tid, at afgive en begrundelse herfor.

(3) Hvis det i den skriftlige stillingtagen ikke lykkes for den implicerede part at tilbagevise anklagerne om pligtforsømmelse som angivet i klagen, er TIMOCOM berettiget – men ikke forpligtet – til at kræve sagen løst af den implicerede part inden for en uge. Der gives afkald på at kræve bod inden for en bestemt tidsfrist, hvis det efter TIMOCOMs vurdering ikke med rimelighed kan forlanges under de pågældende forhold.

(4) Rettighederne i ovenstående stk. 2 og 3 i forbindelse med retten til spærring eller opsigelse er udelukkende i TIMOCOMs interesse. Hvis TIMOCOM ikke gør brug heraf, er hæftelse over for de øvrige brugere udelukket.

(5) TIMOCOM er ikke forpligtet til at gennemgå indgående klager.

(6) Brugeren udpeger en kvalificeret kontaktperson, som er berettiget til at træffe alle kontraktmæssige beslutninger og til at modtage og afgive forklaringer. TIMOCOM er berettiget men ikke forpligtet til at afvise forklaringer fra andre personer fra brugerens virksomhed.

8. Ekstraordinær opsigelse, licensvarighed, generelle bestemmelser


(1) Varigheden af brugsretten er angivet i den individuelle licensaftale. I den omkostningsfrie testfase har begge parter ret til opsigelse uden varsel.

(2) Hver af parterne har ret til ekstraordinært at opsige denne aftale uden varsel, hvis der foreligger en vigtig grund herfor. En vigtig grund til en ekstraordinær opsigelse fra TIMOCOMs side er især til stede, hvis:
a) brugeren bliver erklæret insolvent eller truer med at blive det,
b) konkurssagen er blevet afvist grundet manglende formue, eller brugeren er blevet pålagt at afgive en lovpligtig erklæring,
c) brugeren overtræder bestemmelserne i disse betingelser på strafbar vis, bringer opnåelsen af kontraktformålet i fare eller gør sig berettiget til udelukkelse i henhold til pkt. 3, stk. 4 eller 5,
d) brugeren kommer bagud med betalingerne med et beløb, der modsvarer brugerafgiften for en måneds brug, dette i længere tid end 14 kalenderdage,
e) de økonomiske forhold i brugerens virksomhed ændrer sig med 25 % eller mere, eller hvis virksomheden repræsenteres af andre personer, begge dele defineret i henhold til tidspunktet for indgåelsen af aftalen, eller
f) brugeren, dennes juridiske repræsentant, dennes anpartshaver eller virksomheden forbundet med brugeren bliver konkurrenter til TIMOCOM.

(3) Brugsretten gælder fra TIMOCOMs frigivelse og ophører samtidig med aftalen.

(4) Ved aftalens ophør har brugeren pligt til øjeblikkeligt at slette samtligt installeret software stillet til rådighed af TIMOCOM, dette under udelukkelse af tilbageholdsretten, samt til at indstille enhver brug af Marketplace Smart Logistics System. Har brugeren indgået aftale med TIMOCOM om anvendelse af en grænseflade, har brugeren herudover pligt til at indstille fortsat datalevering til denne grænseflade.

(5) Hvis brugeren er erhvervsdrivende, en juridisk person i henhold til offentlig ret eller offentligretlig særlig formue i henhold til § 310, stk. 1, pkt. 1, i den tyske civillovbog (BGB), eller hvis brugeren ikke har værneting i Tyskland, gælder Düsseldorf som opfyldelsessted og værneting. Der gælder tysk ret med udelukkelse af FN-købeloven.

(6) Hvis TIMOCOM leverer oversættelser af nærværende kontrakt eller af dele af kontrakten til brugeren, forbliver den tyske sprogversion afgørende og juridisk bindende i tilfælde af modsigelser til eller afvigelser fra den tyske sprogversion i den pågældende oversættelse.

(7) Hvis enkelte bestemmelser i disse betingelser skulle være uvirksomme, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke deraf. I stedet for den uvirksomme bestemmelse gælder den virksomme bestemmelse, der ligger tættest på formålet med den uvirksomme bestemmelse.

9. Databeskyttelse

(1) Brugeren erklærer sig indforstået med, at TIMOCOM behandler brugerens tekniske data med henblik på identificering og klassificering af disse, opretholdelse af datasikkerheden samt forbedring af dataoverførslen. Afhængigt af terminalenheden kan dette omfatte anonyme data såsom det anvendte operativsystem, skærmopløsning, browser, processor-ID og -hastighed og fysisk hukommelse, men også data, som under visse omstændigheder kan være personhenførbare, som f.eks. IP- og MAC-adresse, enhedsidentificering, domæne-DNS, installationssti, user-ID, sprogindstilling, cookies og telematikdata.
TIMOCOM behandler desuden persondata, når en bruger opretter en brugerprofil og anvender Marketplace Smart Logistics System, herunder brugerens navn, tiltale, kontaktdata, e-mailadresse, tilknytning af brugeren til dennes virksomhed og oplyste sprogfærdigheder, indtastninger, meddelelser samt oplysninger, som brugeren selv gør tilgængelige for tredjepart i sin profil eller gennem brugen af anvendelsesmulighederne i Marketplace Smart Logistics System. Disse data anvendes af TIMOCOM til følgende formål:
- Tilvejebringelse og opretholdelse af den aftalte ydelse
- Gennemførelse af transaktioner foranlediget af brugeren
- Kontrol af brugerens identitet
- Sikring af overholdelsen af nærværende brugerbetingelser
- Opfyldelse af juridiske forpligtelser eller krav fra myndighederne eller domstolene.
Varigheden af dataopbevaringen følger varigheden af og formålet med den enkelte aftale, medmindre den databehandlende enhed har tungtvejende grunde til fortsat databehandling eller i tilfælde af juridiske forpligtelser til opbevaring.

(2) Brugeren erklærer sig indforstået med, at TIMOCOM behandler brugerens forretningsoplysninger med henblik på kontraktindgåelse og kontraktafvikling, samt at TIMOCOM indhenter informationer om brugeren fra renommerede kreditoplysningsbureauer.

(3) Brugeren erklærer sig indforstået med, at TIMOCOM må videregive brugerens persondata med henblik på at opfylde licensaftalen eller individuelle serviceaftale, samt at TIMOCOM må videregive disse data til datter- og partnervirksomheder. Disse kan ændre sig og er i øjeblikket følgende:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, F-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, E-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, D-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Disse virksomheder behandler udelukkende brugerens data på vegne af TIMOCOM efter TIMOCOMs anvisning og er af TIMOCOM blevet forpligtet til at overholde den gældende databeskyttelseslov. En videregivelse af brugerens personlige data til tredjemand kan desuden ske i tilfælde af lovmæssige bestemmelser, opnåelige myndighedsmæssige eller retslige anordninger samt med henblik på forhindringen eller bekæmpelsen af strafbare handlinger eller krænkelser af disse licensbestemmelser. Data som ikke er personhenførbare, som f.eks. anonymiserede data, eller data som er nødvendige at videregive til tredjepart for at kunne opfylde formålet med aftalen, kan behandles af TIMOCOM samt overføres til tredjepart.

TIMOCOM har ved hjælp af tekniske sikkerhedsforanstaltninger og tilsvarende kontraktmæssige bestemmelser med hver bruger sikret, at dataene i Marketplace Smart Logistics System ikke anvendes til andre formål end angivet i denne kontrakt eller videregives til tredjepart. I overensstemmelse med den nyeste tekniske viden er det i øjeblikket ikke muligt at opnå 100 % sikkerhed for, at en bruger ikke alligevel videregiver data til tredjepart i strid med kontrakten. Brugeren er gjort bekendt med dette forhold og vil straks informere TIMOCOM, hvis denne får kendskab til en sådan hændelse.

(4) Brugeren har når som helst og uden omkostninger ret til at bede TIMOCOM om indsigt i vedkommende lagrede persondata. Brugeren har ligeledes ret til at kræve berigtigelse, sletning, eller indskrænkning af bearbejdningen, ligesom brugeren kan gøre indsigelse mod bearbejdningen. Brugeren har desuden ret til dataportabilitet, hvis de gældende databeskyttelsesretlige forudsætninger er til stede. Brugerne kan når som helst henvende sig til TIMOCOM med spørgsmål til deres rettigheder, for at afgive erklæring om tilbagetrækning af samtykke, eller for at stille krav om indskrænkning af behandlingen af vedkommendes persondata:

TIMOCOM GmbH
Dataansvarlig
Timocom Platz 1
D-40699 Erkrath
E-mail: datenschutz(at)timocom.com

Tilbagekaldelsen eller begrænsningen berører hverken kontraktens eksistens eller brugerens betalingspligt. Brugeren anerkender, at TIMOCOM som følge af en sådan tilbagekaldelse eller indskrænkning muligvis ikke længere vil være i stand til fortsat at muliggøre brugen af Marketplace Smart Logistics System.

Samtidig har brugeren ret til at indberette en klage til den tilsynsmyndighed, som har ansvaret for TIMOCOM. I dette tilfælde det regionale tilsynsråd for databeskyttelse og informationsfrihed i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Brugeren er ansvarlig for at bruge Marketplace Smart Logistics System i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesbestemmelser. I forbindelse med behandlingen af data ved hjælp af Marketplace Smart Logistics System forpligter brugeren sig til at overholde alle relevante databeskyttelsesbestemmelser i henhold til den gældende lovgivning. Brugeren friholder TIMOCOM for samtlige krav, som måtte resultere af eller opstå i forbindelse med en manglende overholdelse af databeskyttelsesretlige, kontraktmæssige eller andre juridiske bestemmelser.

(6) Inden brugeren begynder at anvende Marketplace Smart Logistics System, informerer denne samtlige personer, som vil blive berørt af vedkommendes brug af Marketplace Smart Logistics System, om vedkommendes afgivne samtykke til TIMOCOMs databehandling, typen af de behandlede data, databehandlingens formål og varighed, virksomhederne involveret i databehandlingen samt muligheden for at afslutte denne dataoverførsel. Såfremt brugeren er omfattet af love, der kræver et samtykke fra de personer, som vil blive berørt af vedkommendes brug af Marketplace Smart Logistics System, skal brugeren sikre, at alle nødvendige samtykker eller andre juridisk tilladte alternativer i forhold til gældende, relevant lovgivning (f.eks. driftsaftaler) foreligger skriftligt. Brugeren skal opbevare en tilsvarende dokumentation i 2 år efter aftaleperiodens ophør og på forespørgsel udlevere originalen til TIMOCOM.

(7) TIMOCOM gør opmærksom på at oplysninger om udestående krav, som ikke afvikles i henhold til kontrakten, videregives til SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 i Wiesbaden i henhold til tysk databeskyttelseslov (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) § 31, hvis det til grundliggende kontraktforhold kan opsiges uden varsel og den skyldige ydelse trods forfaldsdato ikke er blevet udlignet inden for den meddelte betalingsfrist. Du kan finde yderligere informationer om SCHUFA på www.meineSCHUFA.de.

§ 1 Ydelse

1. TIMOCOM GmbH er kun involveret i at hjælpe ordregiver i forbindelse med inddrivelse af dennes netto fakturabeløb. TIMOCOM vil ifølge eget pligtmæssige skøn opfordre debitor til at forholde sig til hhv. udligne den ubetalte regning.

2. TIMOCOM afgiver ingen garanti for succesfuld indgriben.

3. Betalinger, tilgodehavender eller modregninger fra debitors side efter indgriben anses som succesfuld indgriben, med mindre ordregiveren beviser overfor TIMOCOM indenfor 2 uger efter den fastsatte betalingstermin, at betalingskravet ikke er blevet efterlevet. Ordregiveren forpligter sig til at informere TIMOCOM om indbetalinger, tilgodehavender eller modregninger af ovenstående fordring inden for 3 dage.

4. Ordre er berettiget til på ethvert tidspunkt at tage yderligere skridt vedr. inkasso af fordring.

§ 2 Godtgørelse

1. Der er enighed om et behandlingsgebyr på 25,00 €. Lykkes det TIMOCOM at inddrive det udestående beløb, skal ordregiveren betale provision ud fra beløbets størrelse, hvoraf behandlingsgebyret modregnes. I overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser i den tyske lov om advokatsalær (RVG) retter den pågældende gennemførelsesbonus sig efter oplysningerne under Inkasso International Service fra TIMOCOM vedrørende valutaer og fordringsbeløb.

2. Hvis behandlingen af en ordre afsluttes uden at blive gennemført eller af årsager, som ikke skyldes TIMOCOM, bevarer TIMOCOM sit krav på den aftalte godtgørelse for ydelser leveret indtil da.

3. TIMOCOM forbeholder sig ret til at inddrive fakturabeløbet sammen med andre fakturaer, så fald der i forbindelse med forretningsforholdet foreligger en inkassofuldmagt herom fra ordregiveren. Ordregiveren giver TIMOCOM fuldmagt til at inddrive det uomtvistede fakturabeløb fra den nævnte forretningskonto.

§ 3 Varighed

1. Ordregiveren er bundet af sin ordre i 3 arbejdsdage. Kontrakten træder i kraft ved TIMOCOMs accept af ordren. Accepten har ingen bestemt form og kan være stiltiende. Kontrakten anses af TIMOCOM som accepteret, når TIMOCOM inden for denne periode har påbegyndt vurderingen af fordringens rimelighed eller beviseligt allerede har grebet ind overfor debitor.

2. Ordren kan opsiges af ordregiveren indenfor en frist af 2 uger. Ved en allerede succesfuld indgriben hos debitor er ordregiveren forpligtet til at informere TIMOCOM om eventuel betaling som følge af indgribningen, og TIMOCOM forbeholder sig ret til at opkræve den aftalte godtgørelse.

3. Retten til ekstraordinær opsigelse ved alvorlig pligtforsømmelse forbliver uindskrænket for begge parter.

4. Skulle ordregiver i forbindelse med en indgriben miste eller afslutte sin kundestatus hos TIMOCOM, har ordregiver og TIMOCOM ret til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig varsel.

5. Hvis det ved gennemførelse af indgriben skulle vise sig, at fordringen ikke kan inddrives, afsluttes indgriben, hvilket efterfølgende meddeles ordregiveren. Fordringen anses som uinddrivelig, særligt når den fra kreditor til tredjepart er blevet bestredet, afstået, er verserende ved retten, hjemlet afvigende eller er overdraget til tredje person, eller hvis debitor er insolvent. Kontrakten gælder i så tilfælde fremover som ophævet.

6. Ordregiver har pligt til at hjælpe TIMOCOM med relevante oplysninger. Modtager TIMOCOM indenfor 14 dage ikke de påkrævede nødvendige oplysninger til behandling af ordren, har TIMOCOM ret til at afslutte opgaven og afregne grundgebyret hhv. den hidtil optjente bonus for udført opgave.

§ 4 Ansvar

1. TIMOCOMs ansvar for ordregivers skader, som hidrører fra overtagelsen eller gennemførelsen af aftalen, er begrænset til tilfælde af
a) forsætlig eller grov uagtsomhed fra TIMOCOMs eller dennes medhjælperes side,
b) ansvarspådragende overtrædelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse fra TIMOCOMs eller dennes medhjælperes side, der medfører risiko for opnåelsen af formålet med aftalen,
c) TIMOCOMs ansvar som følge af svig eller udstedelse af garanti,
d) TIMOCOMs ansvar ifølge ufravigelig ret, som f.eks. loven om produktansvar eller
e) det juridiske ansvar ved skader på liv, lemmer eller helbred
forårsaget af TIMOCOM eller dennes medhjælpere.

2. Hvis ordregiver er erhvervsdrivende, er TIMOCOMs ansvar begrænset til den aftaletypiske skade, som kunne forudses ved aftalens indgåelse, som følger:
a) i tilfælde af ovenstående afsnit 1 a) ved grov uagtsomhed fra simple medhjælperes side,
b) i tilfælde af ovenstående afsnit 1 b) ved simpel uagtsomhed.

3. Ordregiver er ansvarlig for, at det ikke-udlignende beløb er forfaldent og ubestridt, såvel som at TIMOCOM modtager alle nødvendige dokumenter og oplysninger. Der gøres opmærksom på, at ordregiver kun kan afkræve debitor erstatning for omkostningerne i forbindelse med gennemførelsesbonus for udført opgave, hvis debitor er i mora med sin ydelse og er forpligtet til at betale i henhold til gældende love. Ordregiver skal angående betaling af omkostninger i denne forbindelse rette direkte henvendelse til debitor.

4. Efter afsluttet opgave forbeholder TIMOCOM sig ret til at destruere alle dokumenter, som ikke skal opbevares af juridiske grunde.

§ 5 Andet

1. Alle aftaler skal være affattet skriftligt.

2. Hvis kunden ikke er forbruger, er Düsseldorf opfyldelsessted og værneting. Tysk lov er gældende.

3. Skulle en eller flere af bestemmelserne i kontrakten vise sig at være uvirksomme, er de øvrige bestemmelser i kontrakten ikke berørt af dette. Parterne forpligter sig til at erstatte den uvirksomme bestemmelse med en virksom bestemmelse, der modsvarer formålet med den bortfaldne bestemmelse

Stand: 01.08.2023

Til toppen