Generelle forretningsbetingelser

Kontakt omstillingen

+49 211 88 26 88 26

+49 211 88 26 13 00

info.dk@timocom.com

1. Generelt

(1) Alle leveringer og ydelser som indgår i dette aftaleforhold er underlagt nedenstående betingelser. Pålæg og betingelser fra brugerens side er uforpligtende, selv når TIMOCOM ikke udtrykkeligt gør indsigelse mod dem.

(2) TIMOCOM forbeholder sig retten til at ændre eller supplere disse betingelser ved slutningen af hver afregningsperiode. TIMOCOM informerer brugeren om ændringerne ved udtrykkeligt at gøre opmærksom på disse på regningsformularen eller på platformen. Samtykke til de ændrede betingelser gælder som afgivet af brugeren, medmindre denne inden for 1 måned gør indsigelse mod de nye betingelser. I tilfælde af uforbeholden betaling af regningen gælder samtykke som afgivet.

(3) Forklaringer vedrørende kontrakten, tilføjelser til og ændringer af kontrakten skal være affattet skriftligt for at være gyldige. Aftaler parterne, at en tredjepart er berettiget til også at benytte softwaren, så tildeler den anden part denne bruger fuldmagt til modtagelse af TIMOCOM informationer.

(4) Hvis der i nærværende kontrakt nævnes personer (f.eks. brugere), omfatter denne betegnelse både mænd og kvinder.

2. Aftalens genstand

(1) Mod et gebyr, som skal betales regelmæssigt, tildeler TIMOCOM brugeren ret (licens) til at benytte en brugerplatform. Omfanget af licensen fastsættes efter individuel aftale. TIMOCOM kan efter eget skøn give brugeren adgang til denne brugerplatform (platform) via software, der skal installeres, en kombination af brugernavn og adgangskode eller en grænseflade af eksisterende hard- og software hos brugeren. Driften af denne platform sker ved hjælp af internettilsluttede servere, som man kun kan få forbindelse til via en onlineforbindelse.

Undtaget er tidsrum, hvor der ikke kan oprettes forbindelse til de af TIMOCOM benyttede servere af tekniske årsager eller andre årsager, som TIMOCOM ikke har indflydelse på, eller hvor TIMOCOM foretager nødvendigt servicearbejde på serverne, som kan forårsage teknisk uundgåelige fejl i adgangen til serveren. Så vidt muligt vil TIMOCOM gennemføre planlagt vedligeholdelsesarbejde samt aktualiseringer før kl. 07.30 hhv. efter kl. 18.00 på hverdage samt hele dagen i weekenderne.

(2) Hvis TIMOCOM giver brugeren adgang til platformen via en software, kan dette efter eget skøn f.eks. ske som download-registrering med brugernavn og password eller som download-tilbud via hjemmesiden www.timocom.com, via App Store® fra Apple®, Google Play™ osv. Download og installation af softwaren er ikke del af TIMOCOMs ydelse, men foretages på brugerens eget initiativ og på denne eget ansvar.

3) Valg, anskaffelse og benyttelse af den nødvendige hard- og software og eksterne dataforbindelser udføres udelukkende af brugeren og på dennes egen risiko.

(4) TIMOCOM er berettiget til at foretage ændringer af sine produkter inden for rammerne af videreudvikling og optimering, såfremt de væsentligste ydelser ikke indskrænkes herved.

(5) TIMOCOM kan via platformen sende brugeren informationer om tilbud, modtagne meddelelser TIMOCOM forbeholder sig retten til at begrænse antallet, visningstiden og opbevaringen af sådanne meddelelser.

3. Brugsretten

(1) Den anvendelsesret, der erhverves med nærværende kontrakt, gælder kun for det indviduelt aftalte antal enkeltadgange (TIMOCOM Accounts) i brugerens erhvervsvirksomhed, pr. filial, det være sig selvstændige eller uselvstændige, til TIMOCOMs brugerplatform og kan ikke overdrages til en tredjepart.

(2) Brugsretten gælder kun for indtastning og forespørgsl af erhvervsspecifikke oplysninger inden for almindelig virksomhedsdrift. Alle angivelser skal ske sandfærdigt og skal på forlangende kunne dokumenteres over for TIMOCOM. Anvendelse til følgende formål eller udbredelse af følgende indhold er ikke tilladt:
a) uønskede meddelelser, som f.eks. spam, masse-forespørgsler, generelle reklamer og tilbud
b) Illegale formål, falske angivelser, forfalskninger eller vildledende oplysninger
c) Krænkelse af rettigheder, som f.eks. personlige rettigheder, ophavsret eller tredjeparts privatliv.
d) Oprettelse af datasamlinger, især af typen som muliggør oprettelse af andre brugeres profiler.
e) Indtastning af programkoder, som påvirker funktionaliteten af slutenheder eller disses software.
f) Indhold som hæmmer, generer eller skader TIMOCOM eller tredjepart hhv. andre brugere, f.eks. ved opfordring til boykot, kædebreve, stalking, trusler, fornærmelser, bagvaskelse, diskriminering, hadefuld retorik, forretningsskadende handlinger, ytringer af seksuel karakter, visning af brutalt eller voldeligt indhold eller nøgenhed
g) Indhold som strider mod gældende ret eller god skik eller som brugeren ikke er berettiget til at videreformidle.

(3) De data, der stilles til rådighed gennem platformen, må udelukkende ekstraheres ved hjælp af den eksisterende eksport- eller udskriftsfunktion. En automatiseret benyttelse af platformen, f.eks. via grænseflader, fremmed software, bots, scripts eller andre hjælpemidler, der afviger fra de almindeligt tilgængelige browsere som f.eks. Chrome™, Firefox® eller Internet Explorer, skal godkendes skriftligt af TIMOCOM.
Alle tilbud fra TIMOCOM, der til en fast pris giver adgang til ubegrænset adgang, er underlagt princippet om fair-use. Med dette princip ønsker TIMOCOM at opretholde en retfærdigt og høj brugsoplevelse for alle brugere. Derfor forbeholder TIMOCOM sig retten til at træffe egnede foranstaltninger til at begrænse en brugers brugsret, hvis brugeren via sin individuelle brugsadfærd belaster TIMOCOMs ressourcer på en måde, som påvirker en retfærdig fordeling af den disponible serverkapacitet, båndbredde eller lagerkapacitet i et ikke ubetydeligt omfang. Sådanne indskrænkninger kan f.eks. foregå i begrænsningen og antallet af forespørgsler eller transaktioner pr. minut i forhold til en konto, begrænsning af lagerpladsen osv.

(4) TIMOCOM forbeholder sig retten til at afbryde en brugers forbindelse til brugerplatformen og til at slette data, hvis overtrædelse af gældende lov eller god sædvane hermed forhindres. Det samme er gældende, hvis brugerens handlinger truer med at ødelægge softwaren, en applikation eller brugerplatformen fra TIMOCOM rent teknisk.

(5) Hvis brugeren overtræder en kontraktmæssig forpligtelse, herunder især forpligtelsen iht. pkt. 3 (1) eller (2), pkt. 4 (1), pkt. 5 (2), (4) eller (5) eller pkt. 7 (2) eller (3), eller kommer i mora med afhjælpningen af et øvrigt kontraktbrud efter et påbud om undladelse heraf, fritages TIMOCOM for sit ansvar ("spærring"), men har dog stadig krav på modydelsen.

(6) For enhver overtrædelse af pkt. 3 (1) eller (2), eller pkt. 5 (2), (4) eller (5) skal brugeren betale en konventionalbod svarende til brugsafgiften for tolv måneder. Påvisningen af en mindre skade forbeholdes brugeren.

3a. Brugsretten til TC Profile®

(1) Platformen giver brugeren mulighed for at tilgå databasen TC Profile® i det aftalte omfang. Med denne database kan brugeren hente og gennemgå foreliggende firmadata på tredjemand.

(2) Brugeren af en TC Truck&Cargo®-licens kan i den forbindelse desuden oprette sine egne firmadata i databanken, til brug for tredjepart. Adgang til tredjeparts udvidede firmadata, opnår brugeren efter anlægning af sine egne udvidede firmadata.

(3) Databanken tilbydes til brug efter almindelig forretningsskik i offentlig erhvervsvirksomhed. Kopiering af databanken, i sin helhed eller dele heraf, er ophavsretligt forbudt.

(4) Oplysningerne skal holdes opdaterede. Får TIMOCOM kendskab til ufuldkomne eller ukorrekte brugeroplysninger, kan TIMOCOM informere brugeren om denne fejl. Korrigerer eller angiver brugeren ikke de manglende oplysninger indenfor 7 dage efter at have modtaget informationen fra TIMOCOM, så er TIMOCOM gennem brugeren autoriseret, men ikke forpligtet, til i den pågældende brugers navn at rette eller angive de manglende oplysninger samt rette eller angive hæftelse ifølge de oficielle oplysninger fra handelsregisteret.

(5) TIMOCOM forbeholder sig retten til at spærre brugerens oplysninger samt brugerens adgang til databasen ved overtrædelse af de ovenstående afsnit (3) og (4).

(6) Kontraktforholdet begynder med skriftlig godkendelse, eller med underskrivelse af licensaftalen, og kan uden begrundelse fra begge parter opsiges til udgangen af kalendermåneden med en frist på 14 dage. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3b. Brugsretten til TC Truck&Cargo®

(1) Platformen giver brugeren mulighed for at indtaste kapaciteter for køretøjer og fragttilbud i det aftalte omfang samt at søge i de udbudte kapaciteter for køretøjer og fragt til international vejgodstransport med applikationen TC Truck&Cargo®. Desuden giver softwaren mulighed for at udbyde og få indblik i lagerkapaciteter.

(2) Forældede data skal omgående slettes. Indtastningen skal være komplet, med enkel skrift uden tilføjende mellemrumstegn eller andre fremhævende tegn, og med de korrekte angivelser i de dertil udsete felter. TIMOCOM forbeholder sig retten til automatisk at slette data, som ikke opfylder disse kriterier eller bestemmelserne i punkt 3 afsnit 2.

3) Kontraktforholdet begynder med TIMOCOMs skriftlige accept eller med underskrivelse af licensaftalen og kan retmæssigt uden begrundelse opsiges med 14 dages varsel af begge parter til udgangen af en kalendermåned. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3c. Brugsretten til TC eMap®

(1) TC eMap muliggør, så vidt aftalt, online-overførslen af data til kortvisning og ruteberegning for brugeren. Samtlige kortfremstillinger er - som alle landkort - beroende af vedvarende forandringer, og er aldrig en fuldkommen afbildning af virkeligheden. TIMOCOM forpligter sig derfor ikke til at garantere rigtigheden af kortfremstillinger og andre data. TIMOCOMs ansvar begrænser sig til ydelsen, bearbejdningen og visualiseringen af dataene for brugeren

(2) De viste data og informationer i TC eMap® leveres af tredjemand. TIMOCOM forbeholder sig derfor retten til at hæve kontrakten i tilfælde af en ukorrekt og ikke rettidig egenlevering, medmindre brugeren påviser culpa fra TIMOCOMs side.

(3) med TC eMap® kan du prioritere dine søgeresultater efter de angivne stednavne eller postnumre. Derved kan der forekomme søgeresultater med afvigende stednavne eller flere benævnelser. TIMOCOM påtager sig intet ansvar for et korrekt automatisk udvalg af det ønskede sted ved hjælp af programmet. Ligeledes påtager TIMOCOM sig intet ansvar for korrekthed eller fuldkommenhed med hensyn til alle beslægtede data som f.eks. postnumre, data om gader eller andre tilføjede oplysninger. Kortmateriale er under for vedvarende forandringer ifølge aktuel teknisk viden. Der tages intet ansvar for angivelser samt kortenens nøjagtighed og beskaffenhed.

(4) Kortmateriale og andre beslægtede data (satellitbilleder, oplysninger om vejafgifter, trafikindskrænkninger, POIs osv.) indsamles fra licensgiverne. Kortene, de anvendte data og funktioner er ophavsretligt beskyttede og er udelukkende TIMOCOMs og/eller dennes licensgiveres og partneres ejendom og er dermed beskyttet af internationale aftaler og andre love i det land, hvori de bruges. TIMOCOM bevilger brugeren en uoverdragelig, ikke eksklusiv underlicens til brug af sådanne kort, som anvendes i produkter fra TIMOCOM, udelukkende til brugerens interne brug. Brugeren må hverken kopiere, opdele, ekstrahere eller ændre kortene, eller fremstille afledte produkter heraf. Brugeren må hverken aflede kildekoden, kilderegistre eller kortenes struktur, som helhed eller delvist, eller gøre forsøg på en sådan afledning, hverken via omkonstruering, opdeling, dekompilering eller på nogen anden måde. Brugeren må ikke benytte produkterne på foranledning af et servicefirma eller til andre formål, der omfatter forarbejdning af kort gennem andre personer eller enheder. Brugeren har ingen ejendomsrettigheder, da samtlige disse forbliver licensgivernes. Oplysninger om ophavsret, kildeangivelser eller ejendomsforbehold i eller på kortene må ikke ændres, skjules eller fjernes.

(5) Såfremt leverandørerne over for TIMOCOM forhøjer de priser, som består ved kontraktophør, forbeholder TIMOCOM sig retten til en tilsvarende forhøjelse af priserne, som vedrører omkostningspligtige licenser, over for brugeren. Prisforhøjelsen bliver virksom 2 uger før den første i den efterfølgende måned, efter tilkendegivelsen. Hvis prisen for at bruge TC eMap gennem TIMOCOM stiger med over 10 % inden for et kalenderår, har brugeren en ekstraordinær opsigelsesret, som kan udøves inden for 2 uger efter varslen om prisstigningen.

(6) TIMOCOM forbeholder sig til enhver tid retten til efter egen vurdering at redigere, udvide, slette og omkategorisere kortvisninger og dataelementer, herunder evnerne og specifikationerne til kortvisninger og yderligere kortrelaterede funktioner. TIMOCOM er ikke forpligtet til at levere eller gennemføre vedligeholdelsesarbejde, fejlafhjælpning, korrekturer (patch), opdateringer eller forbedringer (opgraderinger).

(7) Desuden gælder følgende slutbrugerbetingelser (Anvendelsesbetingelser)

(8) Kontraktforholdet vedrørende omkostningspligtige licenser begynder med skriftlig godkendelse eller med underskrivelse af licensaftalen og kan uden begrundelse fra begge parter opsiges til udgangen af kalendermåneden med en frist på 14 dage. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3d. Brugsretten til telematik-funktionalitet

(1) Softwaren giver i det aftalte omfang brugeren adgang til telematik-funktionaliteten, hvormed brugeren kan overføre eksisterende radio- eller satellitunderstøttede data fra sine egne køretøjer, såsom f.eks. positionsdata via global positioning systems (GPS), fra eksisterende lokaliseringsudstyr eller sensordata fra yderligere køretøjssystemer til TIMOCOMs platform (upload), hvor de kan følge sig selv eller andre eller lade sig følge af andre brugere af platformen(viewer) inden for rammerne af den tidsbegrænsede frigivelse. Ligeledes giver platformen vieweren mulighed for at få vist data fra telematiksystemer i andre brugeres køretøjer, efter at en sådan visning er blevet frigivet. En nødvendig del af visningen af disse data er en provideraftale med en telematikudbyder til uploadprocessen samt en licens til applikationen TC eMap® eller et sammenligneligt egnet visningstool til kortvisninger, som understøttes af TIMOCOMs interface (GPS-Share).

(2) Såfremt brugeren har givet en viewer tilladelse til at få vist dataene i telematiksystemet i brugerens køretøj, forpligter brugeren sig til at sikre den uafbrudte tilgængelighed af disse data i den aftalte periode inden for rammerne af teknikkens aktuelle stade. Brugeren er selv ansvarlig for korrekt og rettidig formidling af data til TIMOCOM.

(3) Brugen og behandlingen af data fra telematiksystemer i fremmede køretøjer, som ikke er lejet eller leaset permanent af brugeren, er forbudt, såfremt brugen og behandlingen ikke sker i forbindelse med en frigivelse efter ovenstående stk. 1 mellem 2 brugere af softwaren. Især en upload af data fra telematiksystemer fra underentreprenører, som arbejder jævnligt eller fast for brugeren, er forbudt for brugeren. I tilfælde af en manglende overholdelse af dette afsnit er TIMOCOM berettiget til at spærre det pågældende telematiksystem.

(4) Brugeren er ansvarlig for at bruge funktionaliteten i overensstemmelse med gældende bestemmelser om databeskyttelse. Brugeren forpligter sig til at overholde alle relevante databeskyttelsesbestemmelser i henhold til den gældende lovgivning ved indhentning, behandling og brug af data via funktionaliteten. Herunder må især telematikdata udelukkende bruges til at koordinere anvendelsen af de berørte køretøjer eller telematiksystemer i forbindelse med de formål, som tilstræbes med tjenesten. Det er ikke tilladt at benævne de tilkoblede telematiksystemer i forbindelse med tjenesten med naturlige personers ægte navne (f.eks. chaufførernes navne).

(5) Brugeren accepterer TIMOCOMs indhentning, behandling og brug af de data, som behandles via platformen (især positionsdata). Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til indhentningen, behandlingen, lagringen og brugen af de telematikdata, som forarbejdes med funktionaliteten, med fremadrettet virkning. Tilbagekaldelsen berører hverken kontraktens eksistens eller brugerens betalingspligt. Brugeren anerkender, at TIMOCOM som følge af en sådan tilbagekaldelse muligvis ikke længere vil være i stand til fortsat at muliggøre brugen af telematik-funktionen.
a) Brugeren informerer inden påbegyndelse af brugen alle personer, som er udstyret med et telematiksystem, om det ydede samtykke til databehandlingen ved TIMOCOM, om typen af de forarbejdede data, om forarbejdningens formål og varighed, om de virksomheder, som deltager i dataforarbejdningen, samt om muligheden for at afslutte dataoverførslen.b) Såfremt de for brugen gældende lovbestemmelser kræver et samtykke af de personer, som er udstyret med et telematiksystem, vil brugeren sikre, at alle nødvendige samtykker eller i henhold til den gældende lov evt. tilladte alternativer (f.eks. driftsaftaler) foreligger i skriftlig form. Brugeren skal opbevare en tilsvarende dokumentation i 2 år efter aftaleperiodens ophør og på forespørgsel udlevere originalen til TIMOCOM.

(6) Vieweren er ansvarlig for en brug af funktionaliteten i overensstemmelse med gældende bestemmelser om databeskyttelse. Vieweren forpligter sig til at overholde alle relevante databeskyttelsesbestemmelser i henhold til den gældende lovgivning ved indhentning, behandling og brug af data via softwaren. Især telematikdata må udelukkende bruges til at koordinere anvendelsen af hhv. de berørte køretøjer og telematiksystemer i forbindelse med de formål, som tilstræbes med tjenesten. Enhver brug af dataene ud over dette formål er ikke tilladt.

(7) I tilfælde af at vieweren eller brugeren krænker databeskyttelsesretlige bestemmelser, især ovenstående stk. 4, 5 og 6, er TIMOCOM berettiget til med øjeblikkelig varsel at opsige aftalen med den pågældende viewer/bruger. Vieweren og brugeren friholder TIMOCOM for samtlige krav, som resulterer af eller er forbundet med manglende overholdelse af databeskyttelsesretlige bestemmelser, især de ovenstående stk. 4, 5 og 6, hver fra viewerens hhv. brugerens side.

(8) Det omkostningspligtige kontraktforhold begynder med TIMOCOMs skriftlige accept eller med underskrivelse af licensaftalen og kan retmæssigt og uden begrundelse opsiges med 14 dages varsel af begge parter til udgangen af en kalendermåned. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3e. Brugsretten til TC eBid®

(1) Platformen, så vidt aftalt, giver brugeren adgang til applikationen TC eBid®. Her kan brugeren licitere faste ordrer inden for transport- og logistikområdet til en af brugeren udvalgt målgruppe(udbyder), eller brugeren kan afgive tilbud på en licitation (tilbudsgiver). Applikationen giver brugeren mulighed for at beskrive tilbud, indsamle, bearbejde og formidle i forbindelse med tilrettelæggelsen af kontrahering under eget ansvar.

(2) Udbyders brugsret begynder med indbetalingen af den første regning fra TIMOCOM, eller gennem bevilling for adgang til applikationen gennem TIMOCOM.

(3) En licitation udgør ikke et bindende tilbud, men en opfordring til tilbudsafgivelse, og forpligter ikke til indgåelse af en aftale. Udbyderen noterer sig, at et pristilbud altid udelukkende vedrører den af udbyderen udbudte ydelse. En gyldig kontrakt kan først indgås efter en overensstemmende aftale af fragtudbyderen og tilbudsgiver.

(4) Tilbudsgiver er bundet af sit afgivne tilbud i 1 måned efter licitationens udløb.

(5) TIMOCOM forbeholder sig retten til at kontrollere licitationstilbud, i højst 2 hele arbejdsdage fra indtastningstidspunktet, samt tilbud fra tilbudsgivere for retmæssighed, fuldkommenhed og relevans. Et tilbud anses specielt som værende uretmæssigt, hvis det strider mod gældende lov eller myndighedsforbud, tredjeparts beskyttede rettigheder eller god opførsel. Et tilbud gælder som værende ufuldstændigt ved mangel på væsentlige kontraktmæssige punkter eller nødvendige oplysninger, f.eks. til redegørelse for nødvendige bevillinger eller licenser. Et tilbud gælder eksempelvis som værende ikke relevant, hvis den reklamemæssige karakter vejer tungest, eller hvis det kun omhandler en enkelt transport.

(6) Hvis TIMOCOM konstaterer, også efterfølgende, at afsnit 5 ikke er overholdt af udbyder eller tilbudsgiver, er TIMOCOM berettiget til at slette, stoppe eller helt at undlade at offentliggøre tilbuddet fra applikationen, men har dog stadig krav på modydelsen.

(7) TIMOCOM forbeholder sig retten til kun at offentliggøre tilbud i applikationen fra en udbyder, der som minimum råder over en gennemsnitlig kreditværdighed fra et anset kreditoplysningsbureau, og hvortil der ikke er indvendinger, som udgør en trussel for den finansielle afvikling af tilbuddene. En gennemsnitlig kreditværdighed svarer f.eks. til et indeks, højere end 300 fra Creditreform e.V. i Tyskland, et "B" hos Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, eller et "R" fra Coface AG i Europa. Hvis udbyderens kreditværdighed i løbet af tilbuddets løbetid falder til under denne værdi eller dennes ækvivalent, eller hvis TIMOCOM får kendskab til omstændigheder, der kan udgøre en konkret trussel for den senere betaling af liciterede tilbud, kan TIMOCOM tilendebringe tilbuddet fra underretningen om den forringede vurdering eller suspendere tilbuddet indtil udredning af den indskrænkede kreditværdighed.

(8) TIMOCOM er berettiget til at videreformidle tilbud vedr. en licitation, eller at foretage en analyse af en licitation samtidig med erlæggelse mod udligningen for denne licitations bestående fordringer.

(9) TIMOCOM opretter et særligt område til brug for sagsspecifikke spørgsmål fra potentielle tilbudsgivere vedrørende en konkret licitation. TIMOCOM er forbeholdt retten til at forlænge licitationsfristen med en tidsperiode på 1 dag ud over tidsperioden til besvarelse af spørgsmål. TIMOCOM har ligeledes ret til her at slette indlæg, som besværliggør brugen af dette område for andre brugere, fordi de f.eks.
- ikke bidrager til at besvare det stillede spørgsmål til den konkrete licitation
- er af reklamemæssig natur, eller
- kan bringe andre deltagere i miskredit.

(10) Ansvaret for samtlige oplysninger og pristilbud angivet af en bruger inden for rammerne af en licitation, som TIMOCOM offentliggør eller videreleder via appen, ligger alene hos denne bruger. TIMOCOM påtager sig intet ansvar for disse angivelser eller opfyldelsen af der deraf resulterende kontrakter eller fortrolighedsaftaler, og indtager ikke selv rollen som kontraktpartner. TIMOCOM påtager sig intet ansvar for tilbudsgiverens angivne oplysninger eller evne til at udføre den tilbudte serviceydelse, hvis denne er blevet indbudt på vegne af parten bag licitationen.

(11) TIMOCOM forbeholder sig retten til at slette eller ved videregivelsen at udlade tilbud fra tilbudsgivere, i fald det bliver bekendt, at der er omstændigheder, der konkret truer tilbudsgiverens ydeevne eller hvis tilbudsgiveren ved lov eller fra myndigheders side har forbud mod selv at kunne udføre licitationsydelsen. TIMOCOM har også ret til slette tilbud fra tilbudsgivere eller udelade disse i videregivelsen, som ikke forhandles i eget navn og for egen regning.

12) Kontraktforholdet begynder med TIMOCOMs skriftlige accept eller med underskrivelse af licensaftalen og kan retmæssigt uden begrundelse opsiges med 14 dages varsel af begge parter til udgangen af en kalendermåned. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne. Alternativt kan kontraktforholdet begrundes med enkeltvis udlicitering og slutter så automatisk med afslutningen af licitationen, uden at dette kræver en særskilt opsigelse. Tilbudsgiverens brugsret, som af udbyderen blev anmodet om en licitation, ophører med licitationsfristen, uden krav på en særlig opsigelse, og ellers med brugsretten vedr. den bestående licensaftale.

(13) TIMOCOM er berettiget til uden særskilt erklæring om prisændring at forhøje gebyret for brugsretten, når forhøjelsen sker i overensstemmelse med det af EU-kommissionen (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) fastsatte forbrugerprisindeks for EU (HVPI), EU-forordning nr. 1921/2001, Basis 2005 = 100 punkter, og forhøjes (procentuelt omregnet) i forhold til det ved tidspunktet for kontraktafslutningen bestående indeks. Retningsgivende er imidlertid den ændring, som af EU-kommissionen meddeles for oktober måned. Ændringen bliver virksom fra 1. januar det følgende år. Ved et fald i forbrugerprisindekset, reduceres gebyret for brugsretten automatisk med et ligeligt forhold (procentvis omregnet) med virkning fra 1. januar det følgende år. Den pågældende pris gælder som fast pris for 1 kalenderår. Ordningen gælder årligt.

3f. Brugsretten til lagerbørsen

(1) Platformen muliggør, såfremt aftalt, at brugeren udbyder lagerkapaciteter og kan se udbudte lagerkapaciteter. Offentliggørelsen af tilbud kan gøres via platformen, via den offentligt tilgængelige TIMOCOM hjemmeside samt via www.portatio.com.

(2) Forældede data skal omgående slettes. Indtastningen skal være komplet, med enkel skrift uden tilføjende mellemrumstegn eller andre fremhævende tegn, og med de korrekte angivelser i de dertil udsete felter. TIMOCOM forbeholder sig retten til automatisk at slette data, som ikke opfylder disse kriterier eller bestemmelserne i punkt 3 afsnit 2.

3) Kontraktforholdet begynder med TIMOCOMs skriftlige accept eller med underskrivelse af licensaftalen og kan retmæssigt uden begrundelse opsiges med 14 dages varsel af begge parter til udgangen af en kalendermåned. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3g. Brugsretten til messaging-funktionaliteten

(1) Messaging-funktionen gør det muligt for brugeren inden for de aftalte rammer at sende meddelelser til en anden bruger, som er registreret til funktionen, inden for brugerplatformen.

(2) Messaging-funktionen erstatter ikke generelle offentlige kommunikationsmidler og egner sig især ikke til at videregive nødopkald eller lignende alarmer til kompetente institutioner eller myndigheder.

(3) Brugen forudsætter indstillingen og vedligeholdelsen af en brugerprofil. Med indstillingen af messaging-funktionen kan en bruger blive vist i brugerplatformen som værende klar til at modtage meddelelse. Det er alene den pågældende registrerede bruger, som er ansvarlig for de afsendte meddelelsers indhold. Brugeres afsendte meddelelser afspejler ikke TIMOCOM's holdning, og TIMOCOM samtykker ej heller med disse meddelelser eller gør dem til sine egne.

(4) TIMOCOM indhenter, behandler og gemmer ved indstillingen og brugen af messaging-funktionen via brugeren personlige og tekniske data af brugeren, meddelelser samt informationer, som en bruger selv gør tilgængelige for tredjemand på sin profil. Disse data anvendes af TIMOCOM til følgende formål:
- til kontrol af brugerens identitet
- til tilvejebringelse og opretholdelse af den aftalte serviceydelser
- til at sikre overholdelsen af nærværende brugerbetingelser
- til gennemførelse af transaktionerne igangsat af brugeren
- til opfyldelse af juridiske pligter eller krav fra myndighederne eller domstolene.

(5) TIMOCOM er ikke ansvarlig for, at en meddelelse når frem til sin destination. Der garanteres ligeledes ikke for, at den person, som er angivet som afsender eller modtager, faktisk stemmer overens med den afsendende eller modtagende person.

(6) TIMOCOM forbeholder sig dog - uden at være forpligtet hertil - under overholdelse af meddelelseshemmeligheden retten til at kontrollere en brugers meddelelser og ved overtrædelse af pkt. 3 (2) i disse betingelser til at blokere sådanne meddelelser eller spærre brugerens data eller brugerens adgang til messaging-funktionen.

(7) Ved at bruge messaging-funktionen erklærer brugeren sig indforstået med, at TIMOCOM under overholdelse af meddelelseshemmeligheden kan gemme en meddelelse, som brugeren sender via messaging-funktionen, på en server i minimum 3 måneder med henblik på en overførsel til den pågældende udvalgte bruger og giver denne mulighed for at få vist meddelelsen. TIMOCOM opbevarer meddelelsen på serveren til brugeren, indtil meddelelsen efter ønske af alle brugere, som deltager i en kommunikation, slettes eller perioden på minimum 3 måneder siden oprettelse og afsendelse af meddelelsen er udløbet, medmindre andet er nødvendigt, tilladt eller foreskrevet af loven, retten eller myndigheder. Efter udløb af minimumslagringsperioden må brugeren regne med, at meddelelsen slettes uden yderligere varsling.

(8) Overholdelsen af eventuelle opbevaringspligter med hensyn til meddelelser påhviler alene brugeren. Hertil har brugeren en tryk-funktion til rådighed for at muliggøre en separat opbevaring.

(9) Brugeren er ansvarlig for, at anvendelsen af messaging-funktionen sker i overensstemmelse med gældende bestemmelser om databeskyttelse. Brugeren forpligter sig til at overholde alle relevante bestemmelser om databeskyttelse i henhold til den gældende lovgivning ved indhentning, behandling og brug af data via messaging-funktionen. Enhver brug af dataene ud over dette formål er ikke tilladt. Brugeren holder TIMOCOM fri for samtlige krav, som måtte resultere af eller i forbindelse med en manglende overholdelse af bestemmelser om databeskyttelse.

(10) Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til indhentningen, behandlingen, lagringen og brugen af de med messaging-funktionen behandlede data over for TIMOCOM med fremadrettet virkning. Tilbagekaldelsen berører hverken kontraktens eksistens eller brugerens betalingspligt. Brugeren anerkender, at TIMOCOM som følge af en sådan tilbagekaldelse muligvis ikke længere vil være i stand til fortsat at muliggøre brugen af messaging-funktionen.

(11) Det omkostningspligtige kontraktforhold begynder med TIMOCOM's skriftlige accept eller med TIMOCOM's underskrivelse af licensaftalen og kan retmæssigt og uden begrundelse opsiges af begge parter med 14 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3h. Brugsretten til TC Connect

(1) TC Connect giver brugeren mulighed for, såfremt aftalt, at forbinde brugerens transport management systemsoftware (i det følgende: TMS) og platformen. TC Connect fungerer som grænseflade, der bidrager til at overføre data fra brugerens TMS-system til platformen.

(2) En grafisk brugergrænseflade medfølger ikke. Aftale om flere licenser kan være påkrævet for gengivelse af indhold på platformen.

(3) Tilknytning af brugerens eksisterende TMS-systemer til denne grænseflade og dermed til platformen sker på brugerens eget ansvar. TIMOCOM kan i denne forbindelse hjælpe brugeren med fremstilling af en teknisk produktbeskrivelse af grænsefladen. Den tekniske produktbeskrivelse er ikke en del af denne kontrakt. Der stilles ingen garanti for, at den tekniske produktbeskrivelse er brugbar uden teknisk forhåndsviden om grænseflader.

(4) Aftaleforholdet begynder med skriftlig den skriftlige accept eller med underskrivelse af licensaftalen og kan af begge parter uden angivelse af årsager opsiges til udgangen af kalendermåneden med en frist på 14 dage. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3i. Brugsretten til "Dokumentmanagement-service"

(1) Platformen giver, såvidt aftalt, brugeren adgang til "dokumentmanagement service (DMS)", hvormed brugeren kan overføre egne dokumenter til TIMOCOMs platform (upload) og kan stille dem til rådighed for andre brugere af platformen. TIMOCOM forbeholder sig retten til begrænse ydelsen med henblik på dokumenternes format, volumen og mængde.

(2) De af brugeren overførte dokumenter gemmes krypteret indenfor EU. Den dertil autoriserede bruger modtager dataoplysningerne via download, men den bruger, som overfører bevarer rettighederne til data. Den bruger, som overfører dokumenterne, erklærer sig ved upload indforstået med TIMOCOMs indsamling, behandling og brug af de data, som er genereret via DMS.

(3) DMS' teknologier og funktioner er ophavsretsligt beskyttede og er udelukkende TIMOCOMs og dennes licensgiveres ejendom. De er beskyttet af internationale aftaler og andre love i det land, hvori de bruges.

(4) TIMOCOM fritages for ydelsen over for brugeren, hvis hukommelsen i utilgængelige perioder ikke kan anvendes iht. punkt 2 afsnit 1 i betingelserne på grund af en tredje licensgiver eller af en grund, som TIMOCOM ikke er ansvarlig for. Brugeren vil straks blive informeret i sådanne tilfælde og fritages i en sådan periode ligeledes for en modydelse.

(5) Brugeren er alene ansvarlig for brugen af sin adgang til DMS, brugeren undlader ethver misbrug og ethvert forsøg på uautoriseret at indhente informationer selv eller via tredjepart eller gribe ind i platformens systemer. I sådanne tilfælde bærer brugeren de opstående omkostninger, herunder de udgifter, som er påløbet for TIMOCOM ved kontrollen af indretningerne og/eller som kan tilbageføres til sådanne mangler og fejl, som ligger inden for brugerens ansvarsområde. Brugeren skal straks informere TIMOCOM om uautoriseret tredjeparts adgangsmulighed til produkterne eller andre kendte eller formodede brud på datasikkerheden samt skal uden omkostninger for TIMOCOM med det samme udføre alle i den forbindelse relevante og nødvendige foranstaltninger, især hvis brugeren opfordres hertil af TIMOCOM og de nødvendige foranstaltninger ligger indenfor rimelighedens grænser.

(6) Inden dokumenterne overføres, skal brugeren have kontrolleret dem for skadeligt indhold og især have kontrolleret dem for skadelig software ved brug af antivirusprogrammer med den aktuelle teknikstandard .

(7) Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til indsamling, behandling, lagring og brug af de via DMS behandlede data over for TIMOCOM med fremadrettet virkning. Tilbagekaldelsen berører hverken kontraktens eksistens eller brugerens betalingspligt. Brugeren anerkender, at TIMOCOM som følge af en sådan tilbagekaldelse muligvis ikke længere vil være i stand til fortsat at muliggøre brugen af DMS.

(8) Brugeren er ansvarlig for at anvendelsen af dokumenterne sker i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og forpligter sig til at overholde alle relevante databeskyttelsesbestemmelser efter den til enhver tid gældende lovgivning.

(9) Ved tilsidesættelse af databeskyttelsesbestemmelser, især af ovenstående afsnit (8), er TIMOCOM berettiget til at opsige aftalen uden varsel. Brugeren friholder TIMOCOM for samtlige krav, som måtte resultere af eller i forbindelse med en manglende overholdelse af databeskyttelses-, aftale- eller øvrige lovmæssige bestemmelser.

(10) DMS erstatter ikke et elektronisk dataarkiv, og TIMOCOM foretager ingen revisionssikker, tidsubegrænset opbevaring af dokumenterne. Overholdelsen af eventuelle opbevaringspligter med hensyn til meddelelser påhviler alene brugeren. Efter udløb af brugsretten må brugeren regne med, at de af brugeren overførte dokumenter slettes uden yderligere varsel.

11) Kontraktforholdet begynder med TIMOCOMs skriftlige accept eller med underskrivelse af licensaftalen og kan retmæssigt uden begrundelse opsiges med 14 dages varsel af begge parter til udgangen af en kalendermåned. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3j. Brugsretten til "GPS-Share"

(1) "GPS-Share"-funktionaliteten giver brugeren i det aftalte omfang muligheden for en forbindelse mellem en hos brugeren foreliggende software og platformen. Funktionaliteten "GPS-Share" fungerer som grænseflade, der bidrager til at udveksle data mellem softwaren og platformen. De databeskyttelsesretlige bestemmelser for telematikfunktionaliteten til TC eMap® (afsnit 3-7) finder tilsvarende anvendelse med henblik på telematik-data.

(2) En grafisk brugergrænseflade medfølger ikke. Aftale om flere licenser kan være påkrævet for gengivelse af indhold på platformen.

(3) Tilslutningen af brugerens eksisterende software til denne grænseflade og dermed til platformen sker på brugerens eget ansvar. TIMOCOM kan i denne forbindelse hjælpe brugeren med fremstilling af en teknisk produktbeskrivelse af grænsefladen. Den tekniske produktbeskrivelse er ikke en del af denne kontrakt. Der stilles ingen garanti for, at den tekniske produktbeskrivelse er brugbar uden teknisk forhåndsviden om grænseflader.

(4) Aftaleforholdet begynder med skriftlig den skriftlige accept eller med underskrivelse af licensaftalen og kan af begge parter uden angivelse af årsager opsiges til udgangen af kalendermåneden med en frist på 14 dage. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3k. Brugsretten til TC Transport Order®

(1) Med applikationen TC Transport Order® giver platformen brugeren mulighed for at uploade, redigere, sende og fremvise nyttige erklæringer og dokumenter i forbindelse med indgåelsen af transportaftaler med de valgte forretningspartnere. I den forbindelse kan brugeren oprette skabeloner og redigere formularer samt kommentere og gemme erklæringer via platformen. TIMOCOM kan stille oversigter over hidtidige transaktioner til rådighed for brugeren.

(2) Andre kontrahenter kan være brugere af platformen samt andre kontakter, som fragtudbyderen selv skal oprette. Med tilsendelsen af dokumenter eller erklæringer får en sådan anden kontakt ikke nogen egen brugsret til platformen.

(3) I formularer kan der af tekniske årsager være indstillet bestemte oplysninger på forhånd. Den forudgående indstilling udgør ingen anbefaling fra TIMOCOMs side. Brugeren tilpasser disse oplysninger efter eget behov og på eget ansvar. Når brugerne foretager individuelle sprogindstillinger på platformen, kan overskrifter og beskrivelser i de forskellige formularer blive berørt. Derved kan der opstå afvigelser i ordlyden på henholdsvis afsenderen og modtagerens tekst. Overskrifterne og beskrivelserne i de anvendte formularer samt oversættelserne af disse er udelukkende ment som en service til brugerne og skal ses som et uforpligtende formuleringsforslag fra TIMOCOM. Brugerne træffer deres egne aftaler om udlægningen af denne type begreber i formularernes overskrifter og beskrivelser. Sprogindstillingen hos den bruger, som opretter formularen, tjener som forhåndsindstilling for det "bindende" dokument.

(4) Brugeren er bevidst om, at der ved oplysning af overensstemmende erklæringer med hensyn til de væsentlige dele af en transport inden for applikationen kommer en gyldig aftale mellem de implicerede med de bekræftede rettigheder og pligter i stand.

(5) TIMOCOM kan hjælpe brugerne med at overholde opbevaringspligten. TIMOCOM tilbyder at indsamle, gemme og bearbejde alle transaktionsrelevante data frem til udløbet af det 10. forretningsår. Det er alene brugerens ansvar at overholde opbevaringspligten. TIMOCOM stiller en eksport-funktion til rådighed for disse data med henblik på at muliggøre ekstern lagring. TIMOCOM forbeholder sig dog retten til at begrænse lagringen af transaktionsdata i henhold til fair-use-princippet, der kan læses under punkt 3.3 i disse vilkår og betingelser. Behøves der yderligere lagerplads, skal der indgås en særskilt aftale om dette. Hvis en bruger kræver adgang til eller udlevering af disse lagrede data efter udløb af brugerkontrakten, er TIMOCOM berettiget til først at udlevere disse oplysninger efter at have modtaget en rimelig kompensation for arbejdsbyrden, lige som alle udestående fordringer fra den aktuelle licensaftale først skal være betalt.

(6) Kontraktforholdet begynder med skriftlig godkendelse, eller med underskrivelse af licensaftalen, og kan uden begrundelse fra begge parter opsiges til udgangen af kalendermåneden med en frist på 14 dage. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne.

3l. Brugsretten til "Transportforespørgsel"

(1) Platformen giver i det aftalte omfang brugeren adgang til funktionaliteten "Transportforespørgsel", hvormed brugeren hhv. kan udbyde enkelte fragtordrer til en af brugeren valgt målgruppe (fragtudbyder) og afgive en pris til sit udbud (tilbudsgiver). Funktionaliteten giver brugeren mulighed for at beskrive eller redigere enkelte ordrer til fragter og sende pristilbud hertil.

(2) Målgruppen kan omfatte brugere af platformen samt kontakter, som fragtudbyderen selv skal oprette.

(3) TIMOCOM forbeholder sig retten til at begrænse mængden af tilbudsgivere i udvalg, for et tilbud af en enkelt fragtordre. Der tages ligeledes forbehold for at begrænse perioden mellem udbud og planlagt leveringstid.

(4) Et fragtudbud udgør ikke et bindende tilbud, men en opfordring til tilbudsafgivelse, og forpligter ikke til indgåelse af en aftale. Fragtudbyderen noterer sig, at et pristilbud altid udelukkende vedrører den udbudte ydelse, som kommer fra denne. En gyldig kontrakt kan først komme i stand efter en overensstemmende aftale af fragtudbyderen og tilbudsgiveren.

(5) Forældede data skal omgående slettes. Indtastningen skal være komplet, med enkel skrift uden tilføjende mellemrumstegn eller andre fremhævende tegn, og med de korrekte angivelser i de dertil udsete felter. TIMOCOM forbeholder sig retten til at slette data, som ikke opfylder disse kriterier eller bestemmelserne i punkt 3 afsnit 2 uden yderligere varsel.

(6) Kontraktforholdet begynder med skriftlig godkendelse, eller med underskrivelse af licensaftalen, og kan uden begrundelse fra begge parter opsiges til udgangen af kalendermåneden med en frist på 14 dage. Kontraktperioden udgør 1 måned og forlænges automatisk med 1 måned, hvis aftalen ikke forudgående er blevet ordinært opsagt af en af parterne. Tilbudsgiveren, som fik anmodningen om licitationsdeltagelse af fragtudbyderen, dennes brugsret ophører ved accept af licitationsbud, uden krav på en særlig opsigelse, og ellers med brugsretten vedrørende den bestående licensaftale.

4. Brugerbetalingen

(1) Betalingen for brugen skal ske forud for påbegyndelsen af en brugsperiode og skal være TIMOCOM i hænde senest den tredje hverdag i den pågældende periode. Fakturaer for ekstra ydelser leveret af TIMOCOM forfalder med det samme. Alle omkostninger i forbindelse med betaling påhviler brugeren, med undtagelse af de lovmæssige bestemmelser vedrørende SEPA-betalinger.

(2) Brugeren har ingen ret til at modregne eller tilbageholde sine ydelser på grundlag af modkrav, medmindre det drejer sig om ubestridte eller retskraftigt påkendte modkrav.

(3) Har TIMOCOM bevilget en kunde rabat på grund af forudbetaling af medlemsgebyret for en given afregningsperiode, frafalder denne rabat med tilbagevirkende kraft for den pågældende kontrakt eller kontraktdel i forbindelse med ordinær opsigelse fra kundens side, ifald kunden opsiger aftalen inden afregningsperiodens udløb. Det samme gør sig gældende, hvis TIMOCOMs opsigelse sker af sker af væsentlige grunde.

(4) TIMOCOM forbeholder sig retten til årligt at hæve prisen på det i kontrakten aftalte gebyr, såfremt der ikke er indgået eksplicit aftale om prisgaranti for den pågældende periode. TIMOCOM bekendtgør prisforhøjelsen skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Udgør prisforhøjelsen mere end 5 % i forhold til samme periode året før, har kunden ret til at frigøre sig fra kontrakten inden for 14 dage fra det tidspunkt, hvor den nye pris træder i kraft. Bortfald af en rabatordning eller udløb af en tidsbegrænset særaftale er ingen prisforhøjelse i denne klausuls forstand. Såfremt TIMOCOM af en eller flere omgange undlader at gøre brug af retten til at gennemføre en prishøjelse, er der ikke tale om en generel afståelse af retten. Forudbetaling giver ikke ret til prisgaranti for den forudbetalte periode.

5. Ligebehandling, underlicenser, beskyttede rettigheder, databeskyttelse

(1) Softwaren giver brugeren adgang til brugerplatformen på lige vilkår med andre brugere uden krav på fortrinsbehandling i forhold til andre brugere.

(2) Denne licensaftale giver ikke ret til at tildele underlicenser eller til at videregive de oplysninger eller anvendelsesmuligheder, der erhverves med softwaren, til tredjepart, og især ikke ret til at benytte softwaren til egne EDB-tekniske, beskyttede rettigheder. Softwaren og dens kildekode er beskyttet af ophavsret. Softwaren forbliver TIMOCOMs ejendom. Softwaren indeholder muligvis koder, som er tredjemands ejendom, samt henvisninger hertil, muligvis via links. Licensen til koderne meddeles brugeren på grundlag af licensaftaler eller -bestemmelser af den pågældende tredjemand. Brugeren accepterer licensaftalernes eller -bestemmelsernes gyldighed.

(3) For at muliggøre et snarligt retsforsvar skal brugeren meddele TIMOCOM ethvert tilfælde af tredjeparts brug, der er i modstrid med brugsreglerne i denne aftale, eller tredjeparts påståede krav mod brugen eller mod TIMOCOM, som brugeren får kendskab til.

(4) Brugeren har ikke ret til løbende softwareteknisk rådgivning, efterlevering af aktualiseringer eller andre datamedier, og især har brugeren ingen ret til kildekoden, til videreudvikling af softwaren, til at skille denne ad eller ændre den. Brugeren har ikke lov til at anvende den licenserede software til softwaretekniske videreudviklinger, afledte versioner eller til udfærdigelse af kopier til fordel for tredjepart, også selvom det gælder andre brugere. Enhver anden anvendelse, det være sig kopier, parallel eller skiftende anvendelse på forskellige arbejdspladser eller til fordel for forskellige erhvervsvirksomheder og/eller underafdelinger, kræver forudgående skriftlig aftale om yderligere licenser mod betaling.

(5) Brugeren skal i forbindelse med enhver ændring af brugerens virksomhed, som er relevant for handels- eller erhvervsregistre, underrette TIMOCOM om herom, straks efter at ændringen er registretet. Dette vedrører især omdannelser, adresseændringer samt ud- og indtrædelser af tegningsberettigede personer, som er registreret i handels- eller erhvervsregisteret.

(6) Brugeren erklærer sig indforstået med, at TIMOCOM gemmer brugerens tekniske data med henblik på datasikkerhed, sikkerhed for brugerne og forbedring af datatransmissionen. Dette kan omfatte terminalafhængige anonyme data som det anvendte operativsystem, skærmopløsning, browser, processor-ID og -hastighed, fysisk hukommelse og MAC-adresse samt data, som evt. kan have en tilknytning til personer, såsom IP-adresse, udstyr-ID, domæne-DNS, installationssti, user-ID, sprogindstilling, cookies og telematik-data. Desuden gemmer og behandler TIMOCOM personlige data, når en bruger tilmelder sig til en TIMOCOM Account ved oprettelsen af sin profil, med henblik på dennes visning i platformen, som f.eks. brugerens navn, tiltale, kontaktdata, tildeling til en brugervirksomhed og angivne sprogkundskaber.

(7) Brugeren erklærer sig indforstået med, at TIMOCOM gemmer brugerens forretningsoplysninger med henblik på kontraktindgåelse og kontraktafvikling, samt at TIMOCOM indhenter informationer om brugeren fra renommerede kreditoplysningsbureauer.

(8) Brugeren erklærer sig indforstået med, at TIMOCOM må videregive brugerens personlige data for at opfylde licensaftalen eller brugerrelaterede serviceordrer til datter- og partnervirksomheder. Aktuelt er det: TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris; TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona; Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár; D.A. Korbut, ul. Motylewska 24, PL-64-920 Piła; DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ- 400 01 Ústí nad Labem; Ticonex GmbH, Bessemer Straße 2-4, DE-40699 Erkrath.
Disse virksomheder opkræver og behandler udelukkende brugerens data på vegne af TIMOCOM efter TIMOCOMs anvisning, og er af TIMOCOM blevet forpligtet til at overholde den gældende databeskyttelseslov. En videregivelse af brugerens personlige data til tredjemand kan desuden ske i tilfælde af lovmæssige bestemmelser, opnåelige myndighedsmæssige eller retslige anordninger samt med henblik på forhindringen eller bekæmpelsen af strafbare handlinger eller krænkelser af disse licensbestemmelser. Data, som ikke refererer til en person, f.eks. data, som er anonyme eller oprettede til kontraktformål for andre brugere, kan lagres og forarbejdes samt videregives til tredjemand af TIMOCOM.

(9) Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde eller begrænse sit samtykke til indhentningen, behandlingen, lagringen og brugen af sine personlige data over for TIMOCOM med fremadrettet virkning. Tilbagekaldelsen eller erklæringen til begrænsning kan rettes til:

TIMOCOM GmbH
Databeskyttelse
Timocom Platz 1
DE-40699 Erkrath

E-mail: datenschutz(at)timocom.com

Tilbagekaldelsen eller begrænsningen berører hverken kontraktens eksistens eller brugerens betalingspligt. Brugeren anerkender, at TIMOCOM som følge af en sådan tilbagekaldelse muligvis ikke længere vil være i stand til fortsat at muliggøre brugen af platformen.

(10) TIMOCOM gør opmærksom på at oplysninger om udestående krav, som ikke afvikles i henhold til kontrakten, videregives til SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 31, 65201 i Wiesbaden i henhold til tysk databeskyttelseslov (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) § 31, hvis det til grundliggende kontraktforhold kan opsiges uden varsel og den skyldige ydelse trods forfaldsdato ikke er blevet udlignet inden for den meddelte betalingsfrist. Du finder yderligere oplysninger om SCHUFA på www.meineSCHUFA.de.

6. Garantibestemmelser og ansvar

(1) TIMOCOM garanterer udelukkende, at platformen egner sig til det aftalte formål og omfang. Oplysninger i produktbeskrivelser, brochurer og brugeranvisninger, der stilles til rådighed af TIMOCOM, udgør uforpligtende anbefalinger. Det er udelukket, at TIMOCOM har andet yderligere ansvar. TIMOCOM påtager sig især ikke garanti for, at de oplysninger, der stilles til rådighed af andre brugere, er aktuelle, korrekte og fuldstændige, og påtager sig heller ikke garanti for, at platformen er kompatibel med brugerens IT-miljø eller med de anvendte eksterne dataforbindelser.

(2) Anvendelsen af hyperlinks og de informationer, som er tilgængelige via hyperlinks anbragt på TIMOCOMs website, og som leder til websites tilhørende tredjepart, er ikke en del af de kontraktmæssige serviceydelser. Ej heller er yderligere informationer på tredjeparts hjemmesider, der linkes til via hyperlinks på TIMOCOMs hjemmeside. De anvendte hyperlinks hhv. de sider, som disse hyperlinks leder hen til, kontrolleres ikke løbende, og TIMOCM kan derfor ikke påtage sig noget ansvar for indholdet eller rigtigheeden af disse sider.

(3) TIMOCOM hæfter ikke for skader, som forskellige brugere volder hinanden, hverken i forbindelse med tab eller fejl i transmission af data eller på anden måde. TIMOCOM hæfter ikke for skadelig software eller programkoder (vira, trojanere, orme osv.), som af brugeren overføres til brugerplatformen, eller som bliver overført i disses tilbuds vedhæftninger eller beskrivelser, og som breder sig derfra. Brugeren hæfter direkte for ikke at overføre sådan skadelig software.

(4) TIMOCOM er hverken kontraktpartner eller formidler i forbindelse med en aftale, som indgås ved hjælp af platformen, og ej heller budbringer af en dertil relevant erklæring. TIMOCOM garanterer derfor på ingen måde for den forskriftsmæssige afvikling af de indgåede aftaler mellem brugerne eller opnåelsen af en økonomisk succes. Brugeren kontrollerer selv, med egen pligt til omhu, rigtigheden af de data og oplysninger, som brugeren modtager af tredjepart. Brugeres meddelelser, som sendes og vises via platformen, afspejler ikke TIMOCOMs forklaringer eller holdninger, og TIMOCOM samtykker ej heller med disse meddelelser eller anvender dem til egen brug. TIMOCOM garanterer ikke for, at en meddelelse eller information hhv. når frem til sit mål og modtages og læses af den adresserede bruger. Der garanteres ligeledes ikke for, at den person, som er angivet som afsender eller modtager af en meddelelse, faktisk stemmer overens med den afsendende eller modtagende person.

(5) Brugeren fritager TIMOCOM for enhver form for forpligtelser, der opstår som følge af, at brugeren ikke bruger platformen i henhold til det tilsigtede formål i denne aftale. TIMOCOM indgår aftaler med tilsvarende indhold med andre brugere, men kan ikke drages til ansvar for skader, som andre brugere er årsag til, og overdrager i givet fald (efter forlods fyldestgørelse af TIMOCOMs egne krav om skadeserstatning) eventuelle krav om skadeserstatning til dækning af en skade rejst over for andre brugere til brugeren.

(6) Risikoen for manglende eller fejlagtig dataoverførsel påhviler brugeren i det øjeblik, dataene har forladt TIMOCOMs indflydelsesområde.

Ansvarsbegrænsninger eller -fraskrivelser i denne aftale vedrørende brugerens skader gælder ikke i tilfælde af
a) forsætlig eller grov uagtsomhed fra TIMOCOMs eller deres medhjælperes side,
b) ansvarspådragende overtrædelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse fra TIMOCOMs side eller dennes medhjælper/repræsentant til opfyldelse, der medfører risiko for opnåelsen af formålet med aftalen,
c) TIMOCOMs ansvar som følge af svig eller udstedelse af garanti,
d) TIMOCOMs ansvar ifølge ufravigelig ret, som f.eks. loven om produktansvar eller
e) ansvar for en culpøs skade af liv, lemmer eller helbred fra TIMOCOMs, dennes repræsentanters eller medhjælperes side.

(8) Hvis brugeren er erhvervsdrivende, er TIMOCOMs ansvar begrænset til den aftaletypiske skade, som kunne forudses ved aftalens indgåelse, på følgende:
a) i tilfælde af ovenstående afsnit 7 a) ved simple medhjælpers grove uagtsomhed,
b) i tilfælde af ovenstående afsnit 7 b) ved simpel uagtsomhed.
TIMOCOM hæfter kun for tab af data, programmer og genoprettelse af disse gennem brug af softwaren i tilfælde af ovenstående stk. 7 punkt a) og b) så vidt dette tab ikke kunne være undgået af brugeren ved hjælp af passende forholdsrelger, som f.eks. regelmæssig datasikring.

(9) De dele af platformen, som er markeret som "BETA" eller "BETA-version", er principielt ufærdige produkter i medfør af egnetheden i hverdagen, og som ganske vist indeholder alle væsentlige funktioner, men er underlagt begrænsninger med henblik på performance, kompatibilitet og stabilitet, idet ikke alle hard- og softwareomgivelser samt brugsadfærd erfaringsmæssigt kan simuleres inden offentliggørelsen. TIMOCOM stiller derfor kun en sådan BETA-dele af platformen til rådighed for uforpligtende testformål, hvortil brugernes erfaringsrapporter er nødvendige. Der kan ikke garanteres for de produktive egenskaber og ej heller for at der ikke opstår alvorlige fejl. Brugeren anerkender, at TIMOCOMs ansvar i den forbindelse samt for et brugssvigt af systemet, datatab, mangel- eller mangelfølgeskader eller tabt fortjeneste er udelukket. Brugeren er inden installationen og inden brug af en BETA-del af platformen nødt til at gennemføre en fuldstændig datasikring.

7. Reklamationer

(1) Hvis TIMOCOM modtager informationer om at en bruger misligholder sine pligter i forbindelse med en fragtaftale, denne kontrakt eller gældende ret (herefter benævnt som klage), har TIMOCOM ret til, men er ikke forpligtet til, at videregive disse klager til den pågældende bruger med eller uden nævnelse af klagerens navn, eller til at give klagen videre til andre brugere, efter at den bruger, der blev klaget over, har haft lejlighed til at udtale sig.

(2) Den bruger, som klagen retter sig imod ("impliceret"), har pligt til straks, senest inden for en uge efter at have modtaget meddelelsen om klagen, at tage skriftligt stilling til klagens indhold over for TIMOCOM og afhjælpe klagen, eller, hvis denne stillingtagen kræver længere tid, at afgive en begrundelse herfor.

(3) Hvis det ikke lykkes for brugeren at afkræfte de bebrejdelser om misligholdelse af pligter, der rettes mod vedkommende i reklamationen, har TIMOCOM ret til - men er ikke forpligtet til - at opfordre brugeren til i løbet af yderligere en uge at råde bod på misforholdet. Der gives afkald på at kræve bod inden for en bestemt tidsfrist, hvis det efter TIMOCOMs vurdering ikke med rimelighed kan forlanges under de pågældende forhold.

(4) Rettighederne i ovenstående stk. 2 og 3 i forbindelse med retten til spærring eller opsigelse er udelukkende i TIMOCOMs interesse. Hvis TIMOCOM ikke gør brug heraf, er hæftelse over for de øvrige brugere udelukket.

(5) TIMOCOM er ikke forpligtet til at gennemgå indgående klager.

8. Ekstraordinær opsigelse, opsigelse, afsluttende bestemmelser

(1) Brugsrettens varighed henholder sig til de individuelt aftalte moduler. I den omkostningsfrie testfase har begge parter ret til opsigelse uden varsel.

(2) Hver af parterne har ret til ekstraordinært at opsige denne aftale uden varsel, hvis der foreligger en vigtig grund herfor. En vigtig grund til en ekstraordinær opsigelse fra TIMOCOMs side er især til stede, hvis:
a) brugeren bliver erklæret insolvent eller truer med at blive det,
b) konkurssagen er blevet afvist grundet manglende formue eller brugeren er blevet pålagt at afgive en lovpligtig erklæring,
c) brugeren overtræder bestemmelserne i disse betingelser på strafbar vis, bringer opnåelsen af kontraktformålet i fare, eller gør sig berettiget til udelukkelse i henhold til pkt. 3, afsnit 4 eller 5,
d)brugeren kommer bagud med betalingerne med et beløb, der modsvarer brugerafgiften for en måneds brug, dette i længere tid end 14 kalenderdage eller
e)  de økonomiske forhold i brugerens virksomheds ændrer sig med 25% eller mere, eller hvis virksomheden repræsenteres af andre personer, begge dele defineret i henhold til tidspunktet for indgåelsen af aftalen.
f) brugeren, dennes juridiske repræsentant eller virksomheden forbundet med brugeren bliver konkurrenter til TIMOCOM.

(3) Brugsretten gælder fra TIMOCOMs frigivelse og ophører samtidig med aftalen.

(4) Med aftalens ophør skal brugeren straks og med udelukkelse af enhver tilbageholdelsesret slette softwaren og undlade enhver form for brug af softwaren.

(5) Hvis brugeren er erhvervsdrivende, en juridisk person i henhold til offentlig ret eller offentlig rets særformue i henhold til § 310 stk. 1, 1 BGB, eller hvis brugeren ikke har hjemting i Tyskland, gælder Düsseldorf som opfyldelsessted og værneting. Der gælder tysk ret med udelukkelse af FN-købeloven.

(6) Hvis TIMOCOM leverer oversættelser af nærværende kontrakt eller af dele af kontrakten til brugeren, forbliver den tyske sprogversion afgørende og juridisk bindende i tilfælde af modsigelser til eller afvigelser fra den tyske sprogversion i den pågældende oversættelse.

(7) Hvis enkelte bestemmelser i disse betingelser skulle være uvirksomme, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke deraf. I stedet for den uvirksomme bestemmelse gælder den virksomme bestemmelse, der ligger tættest på formålet med den uvirksomme bestemmelse.

Stand: 31-01-2019

§ 1 Ydelse

1. TIMOCOM GmbH er kun involveret i at hjælpe ordregiver i forbindelse med inddrivelse af dennes netto fakturabeløb. TIMOCOM vil ifølge eget pligtmæssige skøn opfordre debitor til at forholde sig til hhv. udligne den ubetalte regning.

2. TIMOCOM afgiver ingen garanti for succesfuld indgriben.

3. Betalinger, tilgodehavender eller modregninger fra debitors side efter indgriben anses som succesfuld indgriben, med mindre ordregiveren beviser overfor TIMOCOM indenfor 2 uger efter den fastsatte betalingstermin, at betalingskravet ikke er blevet efterlevet.

4. Ordre er berettiget til på ethvert tidspunkt at tage yderligere skridt vedr. inkasso af fordring.

§ 2 Godtgørelse

1. Regningen er forfalden ved modtagelse.

2. TIMOCOM har ret til at udligne egne krav i forhold til ordregiver med indbetalte beløb fra debitor (mellemregning)°

3. TIMOCOM forbeholder sig ret til at inddrive fakturabeløbet sammen med andre fakturaer, så fald der i forbindelse med forretningsforholdet foreligger en inkassofuldmagt herom fra ordregiveren. Ordregiveren giver TIMOCOM fuldmagt til at inddrive det uomtvistede fakturabeløb fra den nævnte forretningskonto.

§ 3 Varighed

1. Ordregiveren er bundet af sin ordre i 3 arbejdsdage. Kontrakten træder i kraft ved TIMOCOMs accept af ordren. Accepten har ingen bestemt form og kan være stiltiende. Kontrakten anses af TIMOCOM som accepteret, når TIMOCOM indenfor denne tidsperiode beviseligt allerede har grebet ind overfor debitor.

2. Ordren kan opsiges af ordregiveren indenfor en frist af 2 uger. Ved en allerede succesfuld indgriben hos debitor er ordregiveren forpligtet til at informere TIMOCOM om eventuel betaling som følge af indgribningen, og TIMOCOM forbeholder sig ret til at opkræve den aftalte godtgørelse.

3. Retten til ekstraordinær opsigelse ved alvorlig pligtforsømmelse forbliver uindskrænket for begge parter.

4. Skulle ordregiver eller debitoren som følge af en indgriben miste sin kundestatus hos TIMOCOM, har ordregiver og TIMOCOM ret til at opsige kontrakten. Kontrakten gælder i så tilfælde fremover som ophævet.

5. Hvis det ved gennemførelse af indgriben skulle vise sig, at fordringen ikke kan inddrives, afsluttes indgriben, hvilket efterfølgende meddeles ordregiveren. Fordringen anses som uinddrivelig, særligt når den er blevet bestredet, fratrådt, er verserende ved retten, hjemlet eller er overdraget til tredje person, eller hvis debitor er insolvent. Kontrakten gælder i så tilfælde fremover som ophævet.

6. Ordregiver har pligt til at hjælpe TIMOCOM med relevante oplysninger. Modtager TIMOCOM indenfor 14 dage ikke de påkrævede nødvendige oplysninger til behandling af ordren, har TIMOCOM ret til at afslutte opgaven og afregne grundgebyret hhv. den hidtil optjente bonus for udført opgave.

§ 4 Ansvar

1. TIMOCOMs ansvar for ordregivers skader, som hidrører fra overtagelsen eller gennemførelsen af aftalen, er begrænset til tilfælde af
a) forsætlig eller grov uagtsomhed fra TIMOCOMs eller TIMOCOMs medhjælperes side,
b) ansvarspådragende overtrædelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse fra TIMOCOMs eller medhjælperes side, der medfører risiko for opnåelsen af formålet med aftalen,
c) TIMOCOMs ansvar som følge af svig eller udstedelse af garanti,
d) TIMOCOMs ansvar ifølge ufravigelig ret, som f.eks. loven om produktansvar eller
e) ansvar for en culpøs skade af liv, lemmer eller helbred
fra TIMOCOMs eller medhjælperes side.

2. Hvis ordregiver er erhvervsdrivende, er TIMOCOMs ansvar begrænset til den aftaletypiske skade, som kunne forudses ved aftalens indgåelse, på følgende:
a) i tilfælde af ovenstående afsnit 1 a) ved simple medhjælpers grove uagtsomhed,
b) i tilfælde af ovenstående afsnit 1 b) ved simpel uagtsomhed.

3. Ordregiver er ansvarlig for, at det ikke-udligende beløb er forfaldent og ubestridt, såvel som at TIMOCOM modtager alle nødvendige dokumenter og oplysninger. Der gøres opmærksom på, at ordregiver kun kan afkræve debitor erstatning for omkostningerne i forbindelse med gennmførselsbonus for udført opgave, hvis debitor er i mora med sin ydelse og er forpligtet til at betale i henhold til gældende love. Ordregiver skal angående betaling af omkostninger i denne forbindelse rette direkte henvendelse til debitor.

4. Efter afsluttet opgave forbeholder TIMOCOM sig ret til at destruere alle dokumenter, som ikke skal opbevares af juridiske grunde.

§ 5 Andet

1. Alle aftaler skal være affattet skriftligt.

2. Hvis kunden ikke er forbruger, er Düsseldorf opfyldelsessted og værneting. Tysk lov er gældende.

3. Skulle en eller flere af bestemmelserne i kontrakten vise sig at være uvirksomme, er de øvrige bestemmelser i kontrakten ikke berørt af dette. Parterne forpligter sig til at erstatte den uvirksomme bestemmelse med en virksom bestemmelse, der modsvarer forrmålet med den bortfaldne bestemmelse

Stand: 01-10-2014

Til toppen

Jeg accepterer, at denne side benytter cookies til analyser, individualiseret indhold og reklamer. Læs mere her